Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a büntetőeljárási jog

A bün­te­tő­el­já­rá­si jog azon eljá­rá­si sza­bá­lyok hal­ma­za, ame­lyek alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság, az ügyész­ség és a bíró­ság az állam bün­te­tő­igé­nyét érvényesíti.

A bün­te­tő­el­já­rá­si jog hatá­roz­za meg, hogy miként tör­té­nik a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás: mely szerv jár­hat el és hogyan, az érin­tett sze­mé­lyek­nek milyen jogai és köte­le­zett­sé­gei vannak.