Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: bűntett vagy vétség?
A Bün­te­tő Tör­vény­könyv a bűn­cse­lek­mé­nyek között azok súlya alap­ján különb­sé­get tesz. A bűn­cse­lek­mény súlya pedig attól függ, hogy a jog­al­ko­tó sze­rint a cse­lek­mény mennyi­re veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra. Hiszen az ember­ölés és a magán­ti­tok meg­sér­té­se nem ugyan­olyan mér­ték­ben sérti a tár­sa­dal­mi együttélést.
 
A jelen­le­gi tör­vény két kate­gó­ri­át alkal­maz: bűn­tett és vét­ség. Vét­ség min­den gon­dat­lan bűn­cse­lek­mény. Vét­ség továb­bá min­den olyan szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény is, ame­lye­ket a tör­vény két­évi, vagy annál eny­hébb sza­bad­ság­vesz­tés­sel, vagy elzá­rás­sal ren­del büntetni.
Az ennél súlyo­sabb bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett szán­dé­kos bűn­cse­lek­mé­nyek a bűntettek.
A meg­kü­lön­böz­te­tés­nek van­nak követ­kez­mé­nyei: így pél­dá­ul a vét­sé­gek miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést fog­ház­ban hajt­ják végre (kivé­ve vissza­eső­nél), a bűn­tet­tek ese­té­ben pedig börtönben.