Főoldal » Az ügyészségről » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a védelemhez való jog
A bün­te­tő­el­já­rás­ban a ter­hel­tet meg­il­le­ti a véde­lem joga, ez az Alap­tör­vény­ben rög­zí­tett alap­elv. A ter­helt védőt hatal­maz­hat meg. Van­nak ese­tek, ami­kor köte­le­ző a véde­lem, és ha a ter­helt nem hatal­maz meg védőt, akkor a nyo­mo­zó ható­ság, ügyész­ség, bíró­ság védőt ren­del ki a szá­má­ra. A kiren­delt ügy­véd köte­les az ügy­ben eljár­ni.
 
A leg­gya­ko­ribb ilyen ese­tek – a tel­jes­ség igé­nye nél­kül – ha az eljá­rás tár­gya öt évi vagy annál súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény, ha az ügyet bíró­ság elé állí­tás során bírál­ják el, ha a ter­helt letar­tóz­ta­tás­ban van, vagy fia­tal­ko­rú, kóros elme­ál­la­po­tú, vagy nem tud magya­rul.