Főoldal » Hírek » 101. születésnapját ünnepelte kollégánk

Dr. Frisch­mann Edgar kol­lé­gánk idén 101. szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­te, a köszön­tés ter­mé­sze­te­sen nem marad­ha­tott el!

70 éve, 1953-ban nevez­ték ki ügyész­nek a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség­re. 1995-ig dol­go­zott ügyész­ként köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten, majd ezután szak­szer­ve­ze­ti fel­ada­to­kat látott el. Utób­bi­ban még most is aktív, az ügyész­ség fon­tos része maradt az életének.

 
A Pest vár­me­gyei kol­lé­gák, a tava­lyi, az ügyész­sé­gen tör­tént köszön­tés után, most ott­ho­ná­ban lep­ték meg aján­dé­ka­ik­kal az ünne­pel­tet, aki most is jóked­vű­en és nagy öröm­mel fogad­ta a látogatókat.
 
Tavaly készí­tett kis­fil­münk­ben Edgar az emlé­ke­i­ről mesél: https://youtu.be/V6IdjN4nZNc