Főoldal » Hírek » 11 éves fiút rabolt ki egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő ész­re­vett az utcán egy 11 éves fiút 10.000 forin­tos bank­jeggyel a kezé­ben. Meg­szó­lí­tot­ta, hogy a bolt­ban vegyen neki nápo­lyit, majd ami­kor a fiú tovább­ment, mögé lépett, hátul­ról fel­lök­te, kezét meg­csa­var­ta és elvet­te tőle a pénzt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. augusz­tus máso­dik felé­ben, dél­előtt, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő élel­mi­szer­bolt előt­ti jár­dán ült, ami­kor meg­lát­ta a bolt­ba érke­ző 11 éves kis­ko­rú fiút 10.000 forin­tos bank­jeggyel a kezé­ben. A férfi meg­szó­lí­tot­ta a gye­re­ket, és arra kérte, hogy a bolt­ban vegyen neki nápo­lyit. A fiú bené­zett a bolt­ba, és azt vála­szol­ta, hogy sokan van­nak, nem tud bemen­ni és a kerék­pár­ját tolva hazaindult.

A vád­lott követ­te a fiút, mögé lépve hir­te­len moz­du­lat­tal, nagy erő­vel hátul­ról fel­lök­te. A sér­tet a föld­re esett, ekkor a férfi a föl­dön fekvő gye­rek  fölé hajol­va bal kezét meg­csa­var­ta, és elvet­te tőle a 10.000 forin­tot, majd siet­ve távozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.