Főoldal » Hírek » 11 hónapos és 4 éves unokáit bántalmazta egy Kalocsa környéki férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség könnyű testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben egy Kalo­csa kör­nyé­ki falu­ban itta­san bán­tal­maz­ta a 11 hóna­pos és 4 éves uno­ká­it, vala­mint a fele­sé­gét és a lányát fenyegette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. decem­ber 2-án, dél­után az ott­ho­nuk­ban volt a fele­sé­gé­vel és a 11 hóna­pos fiú és 2 éves lány uno­ká­já­val. A kis­fiú nyű­gös volt, sírá­sa ide­ge­sí­tet­te a vád­lot­tat, ezért trá­gár sza­vak­kal kia­bált vele és a kislánnyal.

Az ittas férfi a 11 hóna­pos kis­fi­út kikap­ta a fele­sé­ge kezé­ből, átvit­te a gye­rek­szo­bá­ba, ahol a cse­cse­mőt fejen ütöt­te, ami­től a kis­fiú feje bepi­ro­so­dott. Ezután a vád­lott a kis­fi­út mér­gé­ben egy erős moz­du­lat­tal, 60-70 cm magas­ság­ból a kis­ágyá­ba hasra ejtet­te és a pap­lant a gye­rek fejé­re húzta. A kis­gyer­mek feje az esés miatt a kis­ágy fa ele­jé­be beütő­dött. A vád­lott cse­lek­mé­nyét a 2 éves unoka is látta, aki szin­tén sírni kezdett.

Idő­köz­ben haza­ért a férfi lánya a két nagyobb uno­ká­val, egy 7 éves fiú­val és 4 éves lánnyal. A vád­lott a lányá­val is kia­bált és a 4 éves uno­ká­ját leszo­rí­tot­ta az ágyra, majd ököl­lel az arcán több­ször meg­ütöt­te. A kis­lány nagyon meg­ijedt és sírt, a továb­bi bán­tal­ma­zást a vád­lott a lánya köz­be­lé­pé­sé­re hagy­ta abba.

A vád­lott a többi csa­lád­tag­já­val is kia­bált, szi­dal­maz­ta és elza­var­ta őket a ház­ból, ezért az éjsza­kát a szom­széd­ban töl­töt­ték. Más­nap a vád­lott a fele­sé­gét és a lányát is meg­fe­nye­get­te, azt mond­ta nekik, hogy ha haza­men­nek, rájuk gyújt­ja a házat, kivég­zi őket, elvág­ja a tor­ku­kat. A fenye­ge­tés miatt a lánya kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét, a fele­sé­ge viszont nem.

A két kis­ko­rú sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A vád­lott lánya a gyer­me­ke­i­vel vég­leg elköl­tö­zött a szü­lői ház­ból, jelen­leg egy anya­ott­hon­ban élnek.

A külö­nös vissza­eső vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás alatt áll, őt a járá­si ügyész­ség két rend­be­li könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy egy koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­sá­got is meg kell szün­tet­ni és a vád­lott a bör­tön­bün­te­tés­ből se legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.