Főoldal » Hírek » 1,1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az útdíjak és egyéb közterhek megfizetését kijátszó céghálózat – a NAV videójával - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fuva­ro­zó vál­lal­ko­zó­ként dol­go­zó férfi ellen, aki stró­man ügy­ve­ze­tők köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, olyan cég­há­ló­za­tot hozott létre, amellyel éve­ken keresz­tül elke­rül­te az útdí­jak, bír­sá­gok, vala­mint a mun­ka­bért ter­he­lő járu­lé­kok befi­ze­té­sét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2011-ben kez­dett el önál­ló­an fuva­roz­ni és szál­lít­má­nyoz­ni. Az úthasz­ná­la­ti díj­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség 2013-as beve­ze­té­se után elha­tá­roz­ta, hogy az útdí­jat nem fogja befi­zet­ni, és ennek érde­ké­ben lét­re­hoz egy adó­el­ke­rü­lő konst­ruk­ci­ót. A vád­lott egy olyan csa­lárd rend­szert ter­ve­zett meg, amely lehe­tő­vé tette, hogy az áru­fu­va­ro­zás során, az útdíj­kö­te­les útsza­ka­szok hasz­ná­la­tá­val fel­me­rü­lő útdí­jat, az annak meg nem fize­té­se miatt kisza­bott bír­sá­got, továb­bá a mun­ka­vál­la­lók­nak kifi­ze­tett mun­ka­bért ter­he­lő adó­kat és járu­lé­ko­kat ne kell­jen meg­fi­zet­nie, és ezál­tal maxi­ma­li­zál­ja a hasznát.

A vád­lott a jog­el­le­nes adó­ki­ját­szás érde­ké­ben, a fuva­ro­zás­hoz hasz­nált gép­jár­mű­vek üzem­ben­tar­tó­i­ként olyan cége­ket jegyez­te­tett be a gépjármű-nyilvántartásba, ame­lye­ket a név­le­ges ügy­ve­ze­tők helyett tény­le­ge­sen ő irá­nyí­tott. A cégek vagyon­nal nem ren­del­kez­tek, így a díj­tar­to­zás meg­fi­ze­té­sé­re eleve kép­te­le­nek vol­tak. A vád­lott a cége­ket rend­sze­re­sen cse­rél­te annak érde­ké­ben, hogy a meg nem fize­tett útdíj, illet­ve a bír­ság össze­gé­nek nagy­sá­ga a ható­sá­gok figyel­mét ne kelt­se fel.

Az elkö­ve­tő olyan cég­há­ló­za­tot ala­kí­tott ki, amely­ben a jár­mű­vek bejegy­zett tulaj­do­no­sa és üzem­ben­tar­tó­ja elté­rő cég volt, a fuva­ro­zá­si tevé­keny­sé­get pedig egy tőlük füg­get­len, har­ma­dik tár­sa­ság szám­láz­ta ki. Azál­tal, hogy a gép­jár­mű­vek tulaj­do­no­sa és üzem­ben­tar­tó­ja elvált egy­más­tól, az üzem­ben­tar­tó tár­sa­sá­gok vagyon­nal nem ren­del­kez­tek, a fuva­ro­zá­si tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel pedig a szám­lá­zó tár­sa­sá­gok­nál rea­li­zá­ló­dott, a vád­lott elle­he­tet­le­ní­tet­te az útdíj és az egyéb köz­ter­hek behajtását.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel, a 2020 októ­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sá­ig össze­sen több mint 1,1 mil­li­árd forint vagyon hát­rányt oko­zott a magyar álla­mi költségvetésnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint 90 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A főügyész­ség - a több mint 1300 olda­las - vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint csak­nem 250 mil­lió forint ere­jé­ig, illet­ve több cég­gel szem­ben továb­bi vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.

A stró­ma­nok­kal szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rá­sok folynak.

A vide­ót a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal készí­tet­te az elfogáskor.