Főoldal » Hírek » 12 éves fiútól kért pornográf felvételt egy idős férfi - fotóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy 75 éves férfi egy 12 éves fiú­tól kért por­nog­ráf fel­vé­telt. Ered­mé­nyes vád­eme­lést köve­tő­en a bíró­ság a egy év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te az elkövetőt. 

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt emelt vádat egy idős fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­ten keresz­tül meg­pró­bált kap­cso­lat­ba lépni egy 13 éves fiú­val, aki azon­ban a köze­le­dést eluta­sí­tot­ta. A kap­cso­lat­fel­vé­tel ugyan­ak­kor a fiú öccsé­vel, a 12 éves fiú­val sike­rült. Mind­két fiú­val egy inter­ne­tes játék­kö­zös­ség­ben ismer­ke­dett meg.

A fia­ta­labb fiú azon­ban az elkö­ve­tő köze­le­dé­sét ész­lel­ve átad­ta a tele­font az édes­any­já­nak, így a férfi által kül­dött, a nemi szer­vét ábrá­zo­ló fény­ké­pet nem a gyer­mek kapta meg, és nem is a gyer­mek rea­gált az elkö­ve­tő azon fel­hí­vá­sá­ra, hogy küld­jön ő is saját magá­ról por­nog­ráf képet. Helyet­te az édes­any­ja kül­dött a fér­fi­nak egy inter­net­ről letöl­tött por­nog­ráf képet.

A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te. Őt a bíró­ság egy év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta továb­bá min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, mely kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel, gon­do­zá­sá­val kapcsolatos.

A bün­te­tő­vég­zés nem jogerős.