Főoldal » Hírek » 12 évesen lépett a bűn útjára - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben két fia­tal fiú rabolt, illet­ve fosz­tott ki idős sértetteteket. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 tava­szán emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 14., illet­ve 12. élet­évét betöl­tött két fiú­val szemben.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék íté­le­té­nek lénye­ge sze­rint a két vád­lott és har­ma­dik, 12. élet­évét be nem töl­tött – így nem bün­tet­he­tő – tár­suk 2019 janu­ár­já­ban, dél­után, Buda­pest egyik park­já­ban fel­fi­gyel­tek egy arra járó 85 éves idős asszony­ra. A leg­idő­sebb fiú hátul­ról a föld­re taszí­tot­ta, és a tás­ká­ját kitép­te a korá­nál fogva véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett kezé­ből, majd tár­sa­i­val a hely­szín­ről elsza­ladt. A tás­ká­ban talált 15.000 forint kész­pén­zen meg­osz­toz­tak, a tás­kát a benne lévő okira­tok­kal elhajították.

A sér­tett a föld­re lökés követ­kez­té­ben kéz- és láb­tö­rést szen­ve­dett, majd a nála szö­vőd­mé­nye­sen bekö­vet­ke­zett tüdő­gyul­la­dás­ban pár napon belül a kór­ház­ban elhunyt.

A fia­ta­lab­bik fiú 2019 már­ci­us végén, este, egy XV. kerü­le­ti lép­cső­ház­ban a lift­nél vára­ko­zó 87 éves idős asszony kezé­ből a tás­ká­ját kirán­tot­ta, miköz­ben tár­sai a lép­cső­ház­ban figyel­tek. A zsák­má­nyolt 3.000 forint­tal a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek, a tás­kát pedig elhajították.

A tör­vény­szék 2022. novem­ber 28-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a jelen­leg már 18. élet­évét betöl­tött idő­sebb vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben, rab­lás bűn­tet­té­ben, kifosz­tás bűn­tet­té­ben, vala­mint 2 rend­be­li köz­ok­irat­tal vissza­élés bűn­tet­té­ben, ezért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 3 év és 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság az íté­let hir­de­té­se­kor 16. élet­évét be nem töl­tött bűn­tár­sát rab­lás, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év és 5 hónap javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítélte.

A hatá­ro­zat ellen az idő­seb­bik vád­lott és védő­je fel­men­té­sért és a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, míg bűn­tár­sa és védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú ügyé­szi indít­vá­nyá­val mind­két elkö­ve­tő­nél az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.