Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 13 éves kislányt molesztált szexuálisan a nevelőapja - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a nevelt lányát éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az íté­let sze­rint a férfi és a kis­lány édes­any­ja 2015-ben kötöt­tek házas­sá­got, és közö­sen nevel­ték a nő 3 gyer­me­két, köz­tük a 2003 máju­sá­ban szü­le­tett kislányt.

A férfi 2017 nya­rá­tól 2020. júni­us 10-ig rend­sze­re­sen – volt olyan idő­szak, hogy napon­ta – sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a gyer­mek­kel. A cse­lek­mé­nyé­hez azt hasz­nál­ta ki, hogy az édes­anya távol volt, de elő­for­dult, hogy éjsza­ka ment oda az alvó lány­hoz, miköz­ben a csa­lád­ta­gok is ott­hon tar­tóz­kod­tak. A férfi az erő­fö­lé­nyé­vel, neve­lő­apai tekin­té­lyé­vel vissza­élt, a kis­lány til­ta­ko­zá­sá­val, fizi­kai ellen­ál­lá­sá­val nem törő­dött. Vele szem­ben több­ször alkal­ma­zott erő­sza­kot is: föld­re szo­rí­tot­ta, keze­it lefogta.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, neve­lé­se, fel­ügye­le­te, gon­do­zá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a férfi fel­men­té­sért, a védő fel­men­té­sért, ille­tő­leg eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. A kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­sá­ga aggasz­tó. A férfi nagyon hosszú időn keresz­tül zak­lat­ta a gyer­me­ket, amely­nek a kis­lány egész éle­té­re kiha­tó káros követ­kez­mé­nyei is vannak.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.