Főoldal » Hírek » 13 őrző-védő cég vezetőjének letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség irá­nyí­tá­sá­val a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal mun­ka­tár­sai össze­han­golt akció kere­té­ben az ország­ban több hely­szí­nen 15 sze­mélyt állí­tot­tak elő és közü­lük 6 sze­mélyt vet­tek őri­zet­be költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az őrzés­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cégek veze­tői azért, hogy mun­ka­vál­la­ló­ik után ne kell­jen köz­ter­he­ket, vala­mint a vagyon­vé­de­lem, mint álta­luk nyúj­tott szol­gál­ta­tás után ÁFÁ-fizetni, igény­be vet­ték egy a nyo­mo­zó ható­ság által már koráb­ban fel­tárt bűn­szer­ve­zet segít­sé­gét. A bűn­szer­ve­zet által nyúj­tott szol­gál­ta­tás lénye­ge sze­rint a meg­ren­de­lők mun­ka­vál­la­ló­it fik­tí­ven más tár­sa­sá­gok­hoz jelen­tet­ték be, több­lép­csős cég­há­lót lét­re­hoz­va, mely­nek leg­al­só szint­jén a fog­lal­koz­ta­tás­sal járó köz­ter­he­ket és a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa után fize­ten­dő ÁFÁ-t bár rész­ben beval­lot­ták, de azt senki nem fizet­te meg. A bűn­szer­ve­zet a költ­ség­ve­té­si csa­lás lep­le­zé­sé­re a cég­há­ló­ban sze­rep­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat rend­sze­re­sen cse­rél­get­te és juta­lék elle­né­ben fik­tív szám­lá­kat is ren­del­ke­zés­re bocsátott.

A főügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett folya­mat­ban levő nyo­mo­zás­ban koráb­ban szin­tén össze­han­golt akció kere­té­ben a bűn­szer­ve­zet több tagja került letar­tóz­ta­tás­ba, így annak irá­nyí­tói, az alat­tuk vég­re­haj­tói szin­ten levők, a cége­ket biz­to­sí­tó ügy­véd és más érintettek.

A keddi akci­ó­ban 13, a bűn­szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég 5 veze­tő­je, a cégek közöt­ti pénzt moz­ga­tó sze­mély került őri­zet­be vétel­re, míg továb­bi 9 sze­mély elő­ál­lí­tás­ra és gya­nú­sí­tott­kén­ti kihallgatásra. 

Az akció célja a gya­nú­sí­tot­tak fele­lős­ség­re voná­sa mel­lett a bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se, vala­mint a Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal bevo­ná­sá­val a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon elvo­ná­sa is volt. A most vég­re­haj­tott akci­ó­val érin­tett cégek több, mint 2 mil­li­árd forint­tal káro­sí­tot­ták meg az álla­mi költségvetést.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a 6 gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lést a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tott ülé­se­ken fog dönteni.