Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » 135 esetben használta volt anyósa bankkártyáját engedély nélkül egy férfi – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki volt anyó­sá­nak bank­kár­tyá­ját 135 eset­ben hasz­nál­ta enge­dély nél­kül, 4.155.006 forint kárt okoz­va.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 44 éves férfi 2007. évben kötött házas­sá­got és fele­sé­gé­vel együtt anyó­sa győri ingat­la­ná­ba köl­tö­zött.

A házas­sá­ga meg­szű­né­sét köve­tő­en, 2009. évben volt fele­sé­ge ugyan elköl­tö­zött az ingat­lan­ból, a férfi azon­ban lak­ha­tá­si nehéz­sé­ge­i­re hivat­ko­zás­sal 2020. év végé­ig ott maradt.

Ezen idő­szak alatt a férfi 135 eset­ben hasz­nál­ta enge­dély nél­kül volt anyó­sa bank­kár­tyá­ját kész­pénz fel­vé­te­lek­hez, vásár­lá­sok­hoz, sport­fo­ga­dá­sok­hoz. Ezzel a sér­tett­nek össze­sen 4.155.006 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a fér­fit infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val, nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. A bün­te­té­si tétel egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.