Főoldal » Archív » 14 családi házba tört be a csolnoki férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben. 

A vád­lott 2015 szep­tem­be­re óta állan­dó meg­él­he­tést biz­to­sí­tó mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, a meg­ta­ka­rí­tá­sa­it 2017. augusz­tus hónap­ra fel­él­te, ezért elha­tá­roz­ta, hogy magát lakás­be­tö­ré­sek útján tart­ja fenn. A férfi ala­po­san fel­ké­szült, a lakó­he­lyé­nek kör­nyé­kén lévő csa­lá­di háza­kat fel­tér­ké­pez­te, majd feszí­tő­va­sat, kesz­tyűt vásá­rolt, ille­tő­leg a betö­ré­sek ide­jén az arcát sál­lal takar­ta el, vala­mint a mobil­te­le­fon­ját kikapcsolta.

Az elkö­ve­tő 2017. augusz­tus és 2018. feb­ru­ár hóna­pok között Csol­no­kon, Leány­vá­ron, Toko­don, Keszt­öl­cön, Pilis­ma­ró­ton, továb­bá Táton, össze­sen tizen­négy csa­lá­di házba tört be. A férfi az ingat­la­no­kat ala­po­san átku­tat­ta, majd onnan pénzt, éksze­re­ket és kisebb műsza­ki tár­gya­kat lopott el.

A fér­fit az utol­só lakás­be­tö­rést köve­tő­en, 2018. feb­ru­ár 22. nap­ján a rend­őrök iga­zol­tat­ták, és mivel a kocsi­já­ban lopott éksze­re­ket talál­tak, ezért előállították.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén a vád­lott össze­sen 3.898.045 forint­tal gazdagodott.

A fér­fi­val szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel egy évtől hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó.  Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által koráb­ban készí­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-lakasbetoro-2