Főoldal » Hírek » 14 éves lány egy társával rabolt Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint tavaly novem­ber­ben a fia­tal­ko­rú lány és társa, egy 20 éves nő, egy fia­tal nőt rabolt ki Buda­pes­ten. Az ügyész­ség a két táma­dót rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A vád­irat sze­rint 2020. novem­ber 6-án késő este a két vád­lott – egy akkor 14 éves lány és társa, egy 20 éves nő - a VI. kerü­let­ben, a Nyu­ga­ti pálya­ud­var metró meg­ál­ló­já­ban figyelt fel a sér­tett­re. A fia­tal­ko­rú vád­lott oda­lé­pett a fia­tal nőhöz és kérte, hogy adjon neki pénzt busz­jegy­re. A sér­tett adott neki 500 forin­tot, majd a vád­lot­tak és a sér­tett is fel­szállt az idő­köz­ben a meg­ál­ló­ba érke­ző, Kőbá­nya - Kis­pest felé köz­le­ke­dő metróra.

Az Ecse­ri úti meg­ál­ló­nál a sér­tett leszállt a jár­mű­ről, a vád­lot­tak pedig követ­ték őt. A Biha­ri utcá­ba érve, a 14 éves lány ismét több­ször pénzt kért a sér­tet­től, aki azon­ban a kérést eluta­sí­tot­ta. Mivel a sér­tett nem adott több pénzt, az elkö­ve­tők rátá­mad­tak, a fia­tal­ko­rú verés­sel fenye­get­te meg, társa pedig meg­ra­gad­ta a tás­ká­ját, amit azon­ban a sér­tett erő­sen fogott, ezért a sér­tett és a vád­lot­tak között dula­ko­dás ala­kult ki. Ennek során a 14 éves vád­lott bele­ha­ra­pott a sér­tett kéz­fe­jé­be. A sér­tett a több­szö­ri fenye­ge­té­sek és erő­szak elle­né­re tovább­ra is fogta a tás­ká­ját, ezért a fia­tal­ko­rú táma­dó őt egy közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi motor­ház tete­jé­re lökte, társa pedig kitép­te a kezé­ből a tás­ká­ját. A sér­tett a motor­ház­te­tő­ről a föld­re esett.

A vád­lot­tak a tás­ká­ból kivet­tek 5.000 forint kész­pénzt, majd a tás­kát, és a sér­tett abban lévő sze­mé­lyes okmá­nya­it egy köze­li utcá­ban eldobták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fia­tal táma­dót rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát - a fia­tal­ko­rú ese­té­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sét - indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

Mind­ket­ten bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állnak.

A táma­dás egy rész­le­tét is rög­zí­tő fel­vé­tel itt látható: