Főoldal » Hírek » 15.000 forintot kért az orvos az ingyenes kórházi ultrahangos vizsgálatért – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­té­sért és elté­rő minő­sí­té­sért beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Egy főor­vos enge­dély nél­kül, pén­zért vég­zett ingye­nes ult­ra­han­gos vizs­gá­la­tot a magán­pra­xi­sá­ban kezelt bete­ge­in, míg az asszisz­ten­se a pén­zek átvé­te­lé­ben segédkezett.

Az íté­let sze­rint a zalai szülész-nőgyógyász osz­tály­ve­ze­tő főor­vos a magán­ren­de­lé­sét a kór­ház­ban nyúj­tott álla­mi finan­szí­ro­zá­sú egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tás­sal egé­szí­tet­te ki. Ott enge­dély nél­kül - alkal­man­ként 15.000 forin­tért - vég­zett egyéb­ként ingye­nes ult­ra­han­gos vizs­gá­la­tot a magán­pra­xi­sá­ban is kezelt bete­ge­in. Az ügy­le­tek lebo­nyo­lí­tá­sá­ban, és a pén­zek átvé­te­lé­ben az asszisz­ten­se nyúj­tott segítséget.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség a főor­vost és tár­sát az önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádolta.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a főor­vost foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, 10 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re és 5 év orvo­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te. Az asszisz­ten­sét, mint bűn­se­gé­det a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re füg­gesz­tet­te fel.

Az íté­let ellen az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re elté­rő minő­sí­té­sért, a főor­vos ese­té­ben súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért, a pénz­bün­te­tés mér­sék­lé­sé­ért, és kizá­ró­lag a szülész-nőgyógyász szak­or­vos­lás fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás érde­ké­ben fellebbeztek.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta azzal, hogy mind­két vád­lott cse­lek­mé­nye bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett­nek is minősül.