Főoldal » Hírek » 15 év fegyház a csecsemője életét kioltó anyának – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 15 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az újszü­lött gyer­me­két meg­ölő nő ügyében.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a nőt, aki kegyet­len módon vég­zett újszü­lött gyer­me­ké­vel. Emel­lett a tör­vény­szék a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a jövő­ben szü­le­ten­dő gyermeke(i) vonat­ko­zá­sá­ban megszüntette.

Az íté­let sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban élt szü­le­i­vel és óvo­dai daj­ka­ként dol­go­zott. 2022 ápri­lis köze­pén táp­pén­zes állo­mány­ba került, 26 hetes ter­hes­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra is ekkor került sor. A nő váran­dós­sá­gát végig min­den­ki elől tit­kol­ta, ter­hes­gon­do­zás­ra nem járt, nem vett igény­be orvo­si ellá­tást, a védő­nő­vel is csak a szü­lést meg­elő­ző héten vette fel a kap­cso­lat. 2022. júli­us 6. nap­ján a késő esti órák­ban begör­csölt a hasa, majd erő­söd­tek a fájá­sai, végül haj­nal­ban a WC-n ülve éle­tet adott gyer­me­ké­nek. A köl­dök­zsi­nórt egy olló­val elvág­ta, a cse­cse­mőt bán­tal­maz­ta, majd becsa­var­ta egy töröl­kö­ző­be és a pad­lón hagy­ta. Pár órá­val később a vád­lott egy isme­rő­se segít­sé­gé­vel – aki abban a tudat­ban volt, hogy galamb­te­te­me­ket szál­lít – az újszü­lött tes­tét egy kül­te­rü­le­ti erdős részen elrejtette.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét mind­vé­gig tagad­ta, az íté­let ellen védő­jé­vel első­sor­ban fel­men­tés, másod­sor­ban téves minő­sí­tés és eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A vád­lott miu­tán világ­ra hozta gyer­me­két, min­dent meg­tett annak érde­ké­ben, hogy az újszü­lött ne marad­jon élet­ben, majd gon­dos­ko­dott az elrej­té­sé­ről is, ezért a bün­te­té­se tett­ará­nyos és szük­sé­ges, annak eny­hí­té­sé­re nincs tör­vé­nyes indok.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.