Főoldal » Hírek » 150 éves a magyar ügyészi szervezet – Kövér László és Polt Péter ünnepi videó üzenete az Ügyészség Napján

Júni­us 10-e az Ügyész­ség Napja, amellyel az 1871-ben e napon kihir­de­tett első ügyé­szi tör­vény­re emlé­ke­zünk. Az idei év azért is külön­le­ges, mert a szer­ve­ze­tünk fennál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját ünne­pel­jük – szá­mos prog­ram­mal, ese­ménnyel és kiad­vánnyal. Kövér Lász­ló, az Ország­gyű­lés elnö­ke vide­ó­üze­net­ben köszön­töt­te az ügyész­sé­get, mint az igaz­ság­szol­gál­ta­tás köz­re­mű­kö­dő­jét. Polt Péter leg­főbb ügyész ünne­pi beszé­dé­ben sike­res­nek érté­kel­te a szer­ve­zet jár­vány alat­ti helyt­ál­lá­sát, fel­idéz­te a pél­da­kép­nek tekin­tett koro­na­ügyé­szek szel­le­mi örök­sé­gét, vala­mint szám­ba vette a jubi­le­um leg­fon­to­sabb eseményeit.

A modern magyar ügyé­szi szer­ve­ze­tet lét­re­ho­zó 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk a kiegye­zés korá­nak egyik nagy ered­mé­nye – hang­sú­lyoz­ta beszé­dé­ben Kövér Lász­ló. A ház­el­nök sze­rint az ügyé­szi munka való­di célja az anya­gi igaz­ság kere­sé­se. A tör­vényt és az igaz­sá­got szem előtt tartó ügyész­ség műkö­dik hazánk­ban, mely a magyar szu­ve­re­ni­tás egyik fon­tos tar­tó­osz­lo­pa. A szer­ve­zet lel­ki­is­me­re­te­sen, kiemel­ke­dő szak­mai tudás­sal és alá­zat­tal látja el a fel­ada­ta­it. „Mél­tán lehet­nek büsz­kék arra a szak­mai örök­ség­re, ame­lyet a 19. szá­zad vége és 20. szá­zad első évti­ze­dei hagy­tak ránk” – emel­te ki Kövér László.

Polt Péter beszé­dé­ben elő­ször a pan­dé­mi­ás hely­zet­ben vég­zett ügyész­sé­gi mun­ká­ról, helyt­ál­lás­ról szólt. Az alkal­ma­zot­tak egész­sé­gé­nek védel­me érde­ké­ben – soha nem látott infor­ma­ti­kai fej­lesz­tést köve­tő­en – a szer­ve­zet biz­to­sí­tot­ta az online mun­ka­vég­zést, mini­ma­li­zál­ta a sze­mé­lyes kon­tak­tu­so­kat, köz­pon­ti­lag meg­szer­vez­te a dol­go­zók koro­na­ví­rus elle­ni oltását.

Az ügyész­ség a jár­vány­hely­zet ide­jén is haté­ko­nyan tett ele­get alkot­má­nyos köte­le­zett­sé­gé­nek, és ered­mé­nye­sen érvé­nye­sí­tet­te az állam büntetőigényét.

A nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok­ban az elmúlt idő­szak ered­mé­nyei közül az Euró­pai Ügyész­ség­gel 2021 ápri­li­sá­ban kötött mun­ka­meg­ál­la­po­dást, ille­tő­leg az OLAF és az ügyész­ség közöt­ti együtt­mű­kö­dést emel­te ki a leg­főbb ügyész. 

Polt Péter utalt a kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló tör­vény fon­tos­sá­gá­ra, amely lefek­tet­te az egy­sé­ges, modern, hie­rar­chi­kus szer­ve­ze­tű ügyész­ség alap­ja­it, továb­bá fel­idéz­te azo­kat a koro­na­ügyé­sze­ket, akik­től meg­ta­nul­hat­tuk tisz­tel­ni és becsül­ni a hivatásunkat.

Az ügyész­ség meg­újult arcu­la­tá­nak jel­lem­ző mon­da­ta a „Tör­vény és igaz­ság!”. Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge 150 éve ennek jegyé­ben műkö­dik, és a jövő­ben is esze­rint kíván tevékenykedni.

Polt Péter hang­sú­lyoz­ta, hogy a jubi­le­u­mi év kiemel­ke­dő ese­mé­nye lesz júni­us 11-én a kor­rup­ció és a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem­mel fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­cia, melyet Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök fog meg­nyit­ni, elő­adó­ként pedig Auszt­ria és a Viseg­rá­di együtt­mű­kö­dés orszá­ga­i­nak leg­főbb ügyé­szei, vala­mint az Euro­just elnö­ke szó­lal­nak majd fel.

A 150 éves jubi­le­um­ra ünne­pi kötet­tel, online ügyész­ség tör­té­ne­ti kiál­lí­tás­sal, a Markó utcai Igaz­ság­ügyi Palo­ta előtt fel­ál­lí­tott Idő­vo­nal­lal, a Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­za­ton spe­ci­á­lis téma­kö­rök­kel, ősszel pedig tudo­má­nyos kon­fe­ren­ci­á­val emlé­ke­zik a szer­ve­zet. Mind­emel­lett a Magyar Jog című tudo­má­nyos szak­lap tema­ti­kus szá­mot szen­tel az ügyész­ség­nek, míg a Magyar Nem­ze­ti Bank ünne­pi emlék­ér­mét bocsát ki.

„Büsz­kék lehe­tünk elő­de­ink­re, de büsz­ke­ség­gel tölt­het el a 21. szá­zad Magyar­or­szá­ga ügyész­sé­gé­nek tel­je­sít­mé­nye is, amely hoz­zá­já­rul a modern magyar jog­ál­lam biz­ton­sá­gos műkö­dé­sé­hez” – zárta beszé­dét Polt Péter.

A leg­főbb ügyész a kima­gas­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tó kol­lé­gá­kat díja­zás­ban része­sí­tet­te. Az ügyé­szi szer­ve­zet leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­ré­sét, a Kozma Sán­dor díjat 8 kol­lé­ga vehet­te át. Var­gha Ferenc díjat 10, Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt 11, Magyar Ist­ván díjat 31, Szé­kely Ferenc díjat 5, emlék­tár­gyat 9 kol­lé­ga kapott, továb­bá egy-egy dol­go­zó cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyé­szi, illet­ve főta­ná­cso­si cím­ben részesült.

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból 133 kol­lé­ga kapott Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Oklevelet.

A Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­za­ton 22 pálya­mű­vet díjaztak.

A jeles évfor­du­ló ese­mé­nye­i­ről folya­ma­to­san beszá­mo­lunk Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge hon­lap­ján és közös­sé­gi média felületein.