Főoldal » Hírek » 16 bangladesi állampolgárt csempészett a furgonban – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A román férfi egy ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként nyúj­tott segít­sé­get az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek, de szál­lí­tá­suk során tettenérték.

A vád­irat sze­rint a 16 bang­la­de­si állam­pol­gár 2023-ban, a Romá­ni­á­ban való tar­tóz­ko­dá­sa köz­ben ismer­ke­dett meg az ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet­tel, amely­nek fejen­ként 2-3000 eurót fizet­tek azért, hogy a román-magyar hatá­ron átjut­tas­sák, majd Auszt­ri­á­ba és Olasz­or­szág­ba szál­lít­sák őket. A bűn­szer­ve­zet tag­jai a 16 sze­mélyt Romá­ni­á­ban egy teher­au­tó­val elszál­lí­tot­ták a magyar határ köze­lé­be, ahon­nan egy férfi 2023. júni­us 23-án, éjsza­ka, gya­lo­go­san átve­zet­te őket a határon.

A román elkö­ve­tő Német­or­szág­ban kibé­relt egy fur­gont, ami­vel a mig­rán­sok szál­lí­tá­sa cél­já­ból egy határ menti magyar tele­pü­lés­re ment azért, hogy fel­ve­gye őket. 2023. júni­us 24-én reg­gel beül­tet­te az átcsem­pé­szett sze­mé­lye­ket a fur­gon zárt rak­te­ré­be, majd elin­dult, hogy enge­dély nél­kül átvi­gye őket az osztrák-magyar határon.

A vád­lott tudta, hogy a szál­lí­tott sze­mé­lyek egy nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet segít­sé­gé­vel jutot­tak el Romá­ni­á­ba, majd onnan Magyar­or­szág­ra, tovább­uta­zá­suk­hoz pedig a bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, vagyo­ni haszon­szer­zés végett segít­sé­get nyújtott.

A fér­fit rövid­del az elin­du­lá­sa után iga­zol­tat­ták a rend­őrök. A tet­ten ért elkö­ve­tőt őri­zet­be vet­ték, majd négy hóna­pig letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon védekezik.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fit minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, és a nyo­mo­zás során a vád­lot­tól lefog­lalt mobil­te­le­fo­no­kat pedig koboz­za el.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a hely­szí­ne­lés során készí­tett fotón a teher­au­tó bel­se­je látható.