Főoldal » Hírek » 168 betörés 14 megyében és a fővárosban - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi ter­hé­re a Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy olyan 168 alka­lom­ból álló betö­rés soro­zat róha­tó, mely­be sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en alig három hónap­pal kez­dett bele. Cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben 109.414.418 forint érték­ben vitt el főként kész­pénzt, éksze­re­ket és elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket. A lopá­si kár­ból egyet­len eset­ben tör­tént meg­té­rü­lés, az utol­só bűn­tény­nél, az elkö­ve­tő elfogásakor.

A betö­ré­se­ket Bara­nya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyék­ben, ille­tő­leg a fővá­ros­ban követ­te el.

A letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló férfi a ter­hé­re rótt vala­mennyi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te. A 179 rend­be­li minő­sí­tett lopás miatt vele szem­ben 18 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett - fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ból tör­té­nő kizá­rás­ra, egy követ­ke­ző bün­te­té­se fel­té­te­les sza­bad­sá­gá­nak meg­szün­te­té­sé­re, 12.643.797 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás­ra és 32.568.221 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is indít­ványt tett.

Az eljá­rást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.