Főoldal » Hírek » 17 év fegyházat indítványozott a gyermekpornográfia elkövetőjével szemben a főügyészség – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a makói fér­fi­val szem­ben, aki­nél a nyo­mo­zó ható­ság több tíz­ezer, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt talált.

A vád sze­rint a vád­lott 2018. máju­sa és 2020. októ­be­re között, egy inter­ne­tes plat­for­mon, álné­ven regiszt­rált fel­hasz­ná­lói fiók­já­ba 500 felet­ti, gyer­me­kek­ről készült, por­nog­ráf tar­tal­mú kép-és vide­ó­fel­vé­telt töl­tött fel. A fér­fi­nál vég­zett ház­ku­ta­tás során a rend­őr­ség a vád­lott tele­fon­ja­in, memó­ria­kár­tyá­ján és lap­top­ján is nagy mennyi­sé­gű por­nog­ráf tar­tal­mat talált.

Emel­lett 2020. feb­ru­ár­já­tól a vád­lott egy tit­ko­sí­tott üze­net­kül­dő alkal­ma­zás­nál lét­re­ho­zott fel­hasz­ná­lói fiók­já­ba két éven keresz­tül, több mint 14.000 kis­ko­rú­a­kat ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­telt töl­tött fel, s azo­kat az alkal­ma­zás útján közel 100 fel­hasz­ná­ló­val megosztotta.

A vád­lott fel­hasz­ná­lói fiók­ja­i­ban vala­mint elekt­ro­ni­kus esz­kö­ze­in tárolt, össze­sen több mint 31.000 por­nog­ráf fel­vé­tel közül szá­mos olyan volt, ame­lye­ken a gyer­me­kek­kel szem­ben sanyar­ga­tást vagy erő­sza­kot alkal­maz­tak. A média­tar­tal­mak egy részét a férfi még azt köve­tő­en is men­tet­te le készü­lé­ke­i­re, hogy őt első alka­lom­mal gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

A főügyész­ség a vád­lot­tat, mint több­szö­rös vissza­esőt, két rend­be­li, fel­vé­te­lek átadá­sá­val és tar­tá­sá­val elkö­ve­tett, minő­sí­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek beis­me­ré­se ese­té­re vele szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban 17 év fegy­ház, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás vala­mint bár­mely olyan fog­lal­ko­zás­tól való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely­nek révén a vád­lott kis­ko­rú­ak­kal kerül­ne kapcsolatba.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.