Főoldal » Hírek » 18 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettával üzleteltek - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ukrán-magyar fér­fi­val és tár­sa­i­val szem­ben, akik a vád sze­rint egy keres­ke­dői lánc tag­ja­i­ként össze­sen közel 30 mil­lió forint érté­kű magyar zár­jegy nél­kü­li, kül­föl­di ciga­ret­ta ille­gá­lis érté­ke­sí­té­sé­ben vet­tek részt.

A vád­irat sze­rint az ukrán-magyar férfi és társa 2020 tava­szán Kecs­ke­mé­ten hasz­nált kis­te­her­au­tót vásá­rolt azért, hogy a cso­mag­tér­ben nem gyá­ri­lag kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen magyar zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát szál­lít­sa­nak. A vád­lot­tak nem akar­ták a nevük­re írat­ni, ezért egy nőis­me­rő­sü­ket kér­ték meg arra, hogy az autó szín­leg a nevé­re kerülhessen.

A két férfi 2020 nya­rán közel 18 ezer doboz adó­zat­lan ciga­ret­tát szer­zett be, amit har­ma­dik tár­suk­nak, egy nagy­kő­rö­si fér­fi­nak tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­ból elad­tak. A NAV nyo­mo­zói az átala­kí­tott kis­te­her­au­tót a cso­mag­te­ré­ben elrej­tett, több mint 28 mil­lió forint érté­kű zár­jegy nél­kü­li dohánnyal 2020. júni­us 25-én a nagy­kő­rö­si keres­ke­dő kül­te­rü­le­ti ingat­la­nán tar­tott akció során meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. Hár­mó­ju­kon kívül két vevő­nek is felel­nie kell, akik a nagy­kő­rö­si keres­ke­dő­től továb­bi össze­sen 3 ezer doboz adó­zat­lan dohányt sze­rez­tek meg.

Az ügyész­ség a fér­fi­a­kat orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg a kis­te­her­au­tót fon­dor­la­to­san meg­szer­ző két fér­fi­nak közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Az ügyész­ség a keres­ke­dők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a ciga­ret­ta mel­lett az autó elkob­zá­sát is indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.