Főoldal » Archív » 18 pénzügyőrt vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség a záhonyi cigaretta-csempészéssel összefüggésben - VIDEÓVAL!

Az ügyész­ség a pénz­ügy­őrö­ket minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya 2015. júli­us 29. nap­ján 25 hely­szí­nen tar­tott ház­ku­ta­tást, majd 18 pénz­ügy­őrt és 3 civil sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként. A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­ké­ré­sé­re a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­ge­i­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 21 sze­mély elfo­gá­sá­ra került sor, az elfo­gott sze­mé­lye­ket az ügyész­ség őri­zet­be vette, neve­zet­tek elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak indít­vá­nyo­zá­sá­ról az ügyész­ség a későb­bi­ek­ben dönt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Záho­nyi Vám- és Pénz­ügy­őri Igaz­ga­tó­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó pénz­ügy­őrök jog­ta­lan elő­nyért, hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve azzal segí­tet­ték az Ukraj­ná­ból dohány­árút Magyar­or­szág­ra csem­pé­sző sze­mé­lye­ket, hogy szán­dé­ko­san nem fed­ték fel a belép­te­tett sze­mé­lyek gép­ko­csi­já­ban elrej­tett ukrán ere­de­tű dohány­árút.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont elfo­gás­ról készült vide­ó­ját az aláb­bi lin­ken lehet meg­te­kin­te­ni

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.30.