Főoldal » Hírek » 19 illegális határátlépőt zsúfolt be egy autóba – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a mol­dáv fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pé­szett, majd meg­pró­bált a rend­őrök elől elfutni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi még Szer­bi­á­ban álla­po­dott meg isme­ret­len meg­bí­zó­já­val abban, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pész Auszt­ri­á­ba. A gya­nú­sí­tott ennek érde­ké­ben Magyar­or­szág­ra uta­zott, majd a szerb-magyar határ­tér­ség­ben 19 magát szír, ille­tő­leg palesz­tin állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt vett fel az autó­já­ba. Rövid­del azután, hogy Auszt­ria irá­nyá­ba elin­dult, Ruzsa kül­te­rü­le­tén a rend­őrök ellen­őriz­ték. A férfi az autó­val meg­állt, majd meg­pró­bált elfut­ni, de rövid üldö­zést köve­tő­en a rend­őrök elfog­ták, és őri­zet­be vet­ték. A vád­lott uta­sai az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek. A gya­nú­sí­tott a sike­res szál­lí­tás ese­tén meg­bí­zó­i­tól 100 eurót kapott volna.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.