Főoldal » Archív » 20 millió forintot utalt az önkormányzat pénzéből a saját számlájára egy alkalmazott- A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki az abo­nyi pol­gár­mes­te­ri hiva­tal dol­go­zó­ja­ként 3 év alatt több mint 20 mil­lió forin­tot utalt az önkor­mány­zat pén­zé­ből a saját számlájára.

A bűnügy­gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal nő az abo­nyi pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban dol­go­zott. Fel­ada­tai közé tar­to­zott az önkor­mány­zat köz­üze­mi szám­lá­i­nak ren­de­zé­sé­vel kap­cso­la­tos teen­dők ellátása.

A gya­nú­sí­tott 2013 máju­sa 2016 szep­tem­be­re között több mint 100 alka­lom­mal olyan átuta­lá­so­kat haj­tott végre, ahol az átuta­lá­sok nem az érin­tett közmű szol­gál­ta­tó­hoz, hanem a saját bank­szám­lá­já­ra érkez­tek. Ezek­kel a cse­lek­mé­nyek­kel 21 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott nő ese­té­ben szá­mol­ni kell azzal, hogy a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya miatt sza­ba­don hagy­va meg­szö­kik a ható­sá­gok elől. Annak a lehe­tő­sé­ge is fenn­áll, hogy okira­ti és tár­gyi bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel veszé­lyez­tet­né a nyo­mo­zás sikerét.

Ezért a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bírónál.

 

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 30. napján

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye