Főoldal » Hírek » 200 sértettet vert át az internetes csaló - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal 26 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki egy éven keresz­tül szá­mos sér­tet­tet ejtett téve­dés­be valót­lan inter­ne­tes hirdetéseivel.

A férfi – aki koráb­ban már volt bün­tet­ve – pénz­za­va­rát inter­ne­tes csa­lá­sok­kal akar­ta orvo­sol­ni, mely­nek elkö­ve­té­sé­re terv­sze­rű­en készült. Külön­bö­ző álne­ve­ken fel­hasz­ná­lói pro­fi­lo­kat hozott létre egy adok-veszek olda­lon, a sér­tet­tek­kel tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás­hoz szá­mos hívó­szá­mot szer­zett be, ille­tő­leg az átuta­lá­sok foga­dá­sá­hoz több pénz­in­té­zet­nél is bank­szám­lát nyi­tott. A vád­lott ezután olyan, sokak által kere­sett műsza­ki cik­ket – így játék­kon­zo­lo­kat, és blu­e­to­oth hang­szó­ró­kat - kez­dett árul­ni, ame­lyek­kel való­já­ban nem rendelkezett.

A 2020 feb­ru­ár­já­tól egy éven keresz­tül foly­ta­tott csa­lás­so­ro­zat­ban a férfi 200 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek 5.000 és 75.000 forint összeg közöt­ti kárt oko­zott, így össze­sen több mint 7 mil­lió forint­ra tett szert. Az ese­tek között olyan is elő­for­dult, hogy az 50.000 forint­tal meg­ká­ro­sí­ta­ni szán­dé­ko­zott sér­tett vélet­le­nül ennek a tíz­sze­re­sét, 500.000 forin­tot utalt át a csa­ló­nak, aki a tel­jes össze­get megtartotta.

A férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket annak elle­né­re is foly­tat­ta, hogy a sió­fo­ki rend­őrök rövid időn belül gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták őt, így a csa­lás­so­ro­zat­nak végül a letar­tóz­ta­tá­sa vetett véget.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.