Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 2000 forintért fogott kést a sértettre - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki bűn­cse­lek­ményt elkö­vet­ve pró­bált meg hoz­zá­jut­ni 2000 forin­tos követeléséhez.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi 2.000 forin­tért vásá­rolt egy tele­font tavaly ősszel isme­rő­sé­től, mely utóbb műkö­dés­kép­te­len­nek bizo­nyult. A tele­font ezért vissza is adta, a sér­tett pedig ígé­re­tet tett arra, hogy vissza­ad­ja az elkö­ve­tő 2.000 forint­ját, mely­re az ügy­le­tet köve­tő napok­ban nem került sor.

Emi­at­ti fel­há­bo­ro­dá­sá­ban a férfi néhány nap­pal később, Győr­ben oda­lé­pett az utcán tar­tóz­ko­dó sér­tett­hez és pár­já­hoz, majd köve­tel­ni kezd­te a sér­tet­től a pénzt. Szó­vál­tás ala­kult ki a felek között, mely­nek során a vád­lott magá­hoz vett a sér­tett barát­nő­jé­nek tás­ká­já­ból egy 10.000 forint érté­kű mobil­te­le­font. Ezen fel­há­bo­rod­va a sér­tett fel­állt a pad­ról, mire a vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te őt, és még a kezé­ben lévő mobil­te­le­font is nagy erő­vel a föld­höz csapta.

Ezt köve­tő­en elő­vet­te a nála lévő 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azt a sér­tett­re fogta.

A vád­lott végül ráéb­redt, hogy cse­lek­mé­nye nem jár­hat ered­ménnyel, ezért elfu­tott a helyszínről.

A jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tat az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel vádolja.

A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.