Főoldal » Hírek » 2000 gyermekpornográf fénykép a számítógépen - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség a 12. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel­lel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi fér­fi­val szem­ben, aki közel 2000 gyer­mek­por­nog­ráf fény­ké­pet tar­tott számítógépén.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2019. évben regiszt­rált a dark-neten egy pedo­fil oldalra.

Ezt köve­tő­en a chat fóru­mon szám­ta­lan eset­ben töl­tött le 12 év alat­ti gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, illet­ve több alka­lom­mal meg­osz­tott olyan lin­ke­ket is, melyek gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tartalmaztak.

A vád­lott laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás során lefog­la­lás­ra került a szá­mí­tó­gé­pe, ahol közel 2000 fel­vé­tel került elő, melyek 12. élet­évét be nem töl­tött gyer­me­ke­ket ábrá­zol­tak por­nog­ráf módon.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tett minő­sí­tett ese­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 – 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.