Főoldal » Archív » 21 sértettet csapott be az interneten keresztül egy férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a 21 éves fér­fi­val szemben.

A férfi 2016 decem­be­re és 2017 ápri­li­sa között az egyik inter­ne­tes olda­lon eladás­ra kínált külön­fé­le szá­mí­tás­tech­ni­kai ter­mé­ke­ket, és játék­szoft­ve­re­ket, melyek árát a vásár­lók­kal tör­tént meg­be­szé­lést köve­tő­en átuta­lás­sal kérte. A fér­fi­nak azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban a műsza­ki cik­ke­ket elkül­de­ni,  hiszen azok­kal nem ren­del­ke­zett, célja az volt, hogy becsap­ja a meg­ren­de­lő­ket. Miu­tán az elkö­ve­tő a pénzt meg­kap­ta, a hir­de­tést töröl­te, és a vásár­lók szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

Az elkö­ve­tő ezzel a mód­szer­rel 21 sér­tet­tet csa­pott be.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta és kérte, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár megtérítésére.