Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 22 éves „unokázós csalók” ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség két 22 éves buda­pes­ti férfi ellen emelt vádat, akik ország­szer­te – így Nóg­rád­ban is – követ­tek el úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” mód­szer­rel csalásokat.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­irat sze­rint a 2 elkö­ve­tő hason­ló mód­szer­rel csalt ki mil­li­ó­kat idős nőktől:

2022. augusz­tus 15-én egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély egy 83 éves hat­va­ni nőt hívott fel. Magát a fiá­nak adva ki síró han­gon azt adta elő, hogy baj­ban van. Nem sok­kal később egy újabb tele­fon­hí­vás érke­zett a sér­tett tele­fon­szá­má­ra, ekkor a tele­fo­ná­ló rend­őr­tiszt­nek adta ki magát, és azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy a fiát fegy­ver­ke­res­ke­de­lem miatt letar­tóz­tat­ták, és csak akkor enge­dik sza­ba­don, ha fizet érte. A sér­tett az ott­ho­ná­ban fel­lelt 1.900.000 forin­tot – a hívó uta­sí­tá­sa sze­rint – egy nylon tás­ká­ba tette és kivit­te a háza elé, ahon­nan azt a két vád­lott elvitte.

2022. augusz­tus 29-én egy isme­ret­len sze­mély tele­fo­non fel­hí­vott egy 67 éves alber­tirs­ai nőt, és magát ügy­véd­nek kiad­va azt adta elő, hogy a sér­tett fiát bevit­ték a rend­őr­ség­re, mivel fegy­ve­re­ket adott fel cso­mag­ként. Az „ügy­véd” 10 és 14 mil­lió forint közöt­ti össze­ge­ket kért azért, hogy a fér­fit ne tar­tóz­tas­sák le. Ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy nincs ennyi pénze, a tele­fo­ná­ló uta­sí­tot­ta, hogy a nála lévő kész­pénzt és érté­kes ingó­sá­ga­it szed­je össze. A több mil­lió forint érté­kű arany­gyű­rű­ket, nyak­lán­co­kat, medá­lo­kat, fül­be­va­lót és közel 220.000 kész­pénzt egy sza­tyor­ban fel­akasz­tot­ta a kerí­tés lécé­re, ahon­nan a cso­ma­got a vád­lot­tak elvitték.

2022. szep­tem­ber 07-én egy isme­ret­len sze­mély egy 82 éves szol­no­ki nőt hívott fel azzal, hogy fiát fegy­ver­ke­res­ke­de­lem miatt letar­tóz­tat­ták. Uta­sí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy men­jen el a leg­kö­ze­leb­bi bank­au­to­ma­tá­hoz és vegye fel a pén­zét, és az ott­ho­ná­ban lévő kész­pénz­zel, vala­mint éksze­rek­kel együtt tegye a bejá­ra­ti ajta­ja elé. A sér­tett ennek ele­get téve 170.000 forin­tot és több száz­ezer forint érté­kű arany­ék­szert egy sza­tyor­ban a meg­be­szélt hely­re tette, ahon­nan azt a vád­lot­tak elvitték.

2022. szep­tem­ber 09-én egy isme­ret­len sze­mély egy szü­gyi nőt hívott fel azzal, hogy fia a Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon van letar­tóz­ta­tás­ban és olyan bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják, ami­ért bör­tön­bün­te­tést kap­hat, azon­ban 14 mil­lió forint óva­dék elle­né­ben el lehet intéz­ni, hogy a fia sza­ba­dul­jon. A sér­tett közöl­te, hogy 2.200.000,- Ft-ot tud átad­ni, amit egy sza­tyor­ba téve fel­akasz­tott a kerí­tés kapu­já­ra, ahon­nan azt a vád­lot­tak elvitték.

Még ugyan­ezen a napon az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély egy 68 éves pákoz­di nőt is fel­hí­vott, s magát a sér­tett fiá­nak adva ki síró han­gon azt adta elő, hogy a rend­őrök bán­tal­maz­ták őt, és segít­sé­get kér, hogy haza­me­hes­sen. 20 perc­cel később a sér­tet­tet ismét fel­hív­ta egy sze­mély, aki magát ügy­véd­nek adta ki, s közöl­te a sér­tet­tel, hogy fia letar­tóz­ta­tás­ban van fegy­ve­rek miatt, azon­ban 12 és 15 mil­lió forint közöt­ti összeg, mint óva­dék elle­né­ben el lehet intéz­ni, hogy a fia kisza­ba­dul­jon. Ezt köve­tő­en az isme­ret­len sze­mély a sér­tet­tet uta­sí­tot­ta arra, hogy a kb. 2 mil­lió forin­tot érő arany­ék­sze­rét szed­je össze és az ott­hon tar­tott 116.000 forint kész­pénz­zel együtt akassza fel a kerí­tés­ka­pu­ra. A sér­tett ezt meg­tet­te, a cso­ma­got a vád­lot­tak elvitték.

A járá­si ügyész­ség öt rend­be­li, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a két fia­tal fér­fit, akik a bíró­ság dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várják.