Főoldal » Hírek » 24 illegális határsértővel fordult árokba – fotókkal – a Csongrád – Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az ember­csem­pésszel és két tár­sá­val szem­ben, aki a rend­őri intéz­ke­dés előli mene­kü­lés köz­ben oko­zott tömegszerencsétlenséget.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tár­sa­i­val 2021. novem­ber 11-én, Buda­pes­ten kibé­relt egy fur­gont, majd azzal Sze­ged köze­lé­be, a szerb-magyar határ­tér­ség­be haj­tott. Itt a jármű rak­te­ré­be beszál­lí­tott 24 ille­gá­lis határ­sér­tőt, és velük elin­dult, úgy, hogy köz­ben tár­sai egy sze­mély­au­tó­val kísér­ték. A vád­lott a főúton halad­va már beso­rolt az M5-ös autó­pá­lyá­ra fel­haj­tó sávba, ami­kor rend­őrö­ket vett észre, ezért a kor­mányt hir­te­len elránt­va mene­kü­lés­be kez­dett. A meg­kü­lön­böz­te­tő fény-és hang­jel­zés­re sem állt meg, és egy keresz­te­ző­dés­nél túl nagy sebes­ség­gel pró­bál­ta a meg­ter­helt fur­gon­nal beven­ni a kanyart, ezért az árok­ba borult.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jár­mű­ben szál­lí­tott sze­mé­lyek közül ket­ten súlyos, továb­bi tizen­nyol­can pedig könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel, ezen felül a fur­gont veze­tő fér­fit tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A mel­lé­kelt, szem­lén készült fotó­kon az árok­ba borult fur­gon látható.