Főoldal » Hírek » 24 millió forint kárt okozott a burkolási munkákat ígérő visszaeső férfi – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki sza­bad­ság­vesz­tés­ből sza­ba­dul­va bur­ko­lá­si tevé­keny­ség­be kez­dett. Tevé­keny­sé­ge során össze­sen 24.028.883 forint kárt oko­zott 32 sér­tett­nek, majd kül­föld­re távo­zott, ahol elfog­ták és átad­ták Magyar­or­szág­nak. Azóta újra jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt – más ügyben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi utol­já­ra 2016. év végén sza­ba­dult sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből, melyet köve­tő­en bur­ko­lá­si tevé­keny­ség­be kez­dett. Hir­det­te magát Magyar­or­szág észak-nyugati részé­ben - gép­ko­csin elhe­lye­zett hir­de­tés­sel és online módon is. A meg­ha­tá­ro­zott nevet hasz­ná­ló hir­de­té­sei mögött azon­ban gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nem léte­zett, ennek elle­né­re ezen fan­tá­zia­név hasz­ná­la­tá­val írt alá kivi­te­le­zé­si meg­ál­la­po­dá­so­kat és erre a névre kérte szám­lák kiál­lí­tá­sát is.

A ter­helt 2017-től egyre növek­vő adó­tar­to­zást hal­mo­zott fel, ugyan­ak­kor 2018-2019 évek­ben leg­alább 32 sér­tet­tel újabb bur­ko­lá­si mun­ká­ban álla­po­dott meg, ezek elvég­zé­se érde­ké­ben össze­sen leg­alább 24.028.883 forint át is vett. Az elvál­lalt mun­ká­kat azon­ban döntő több­sé­gé­ben meg sem kezd­te, anya­got sem szál­lí­tott a hely­szín­re, a mun­kák elvég­zé­sét halo­gat­ta, 2019 nya­rán pedig az Egye­sült Király­ság­ba uta­zott, ahon­nan nem tért vissza.

A fér­fit 2021 őszén fog­ták el az Egye­sült Király­ság­ban és kiadá­si őri­ze­tet köve­tő­en átad­ták Magyar­or­szág­nak. Jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit 32 rend­be­li bűn­cse­lek­ménnyel, csa­lá­sok­kal és sik­kasz­tá­sok­kal vádol­ja. Vele szem­ben akár 18 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.