Főoldal » Archív » 250 Ft-ért támadott meg egy 10 éves kisfiút a visszaeső rabló

Koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak tar­ta­ma alatt táma­dott meg és fosz­tott ki Gyön­gyö­sön egy alig 10 éves kis­fi­út az a férfi, aki­vel szem­ben a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 21 éves férfi – akit koráb­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt már elítél­tek - 2017 tava­szán, az egyik dél­után egy pék­ség­ben vásá­rolt, ahol fel­fi­gyelt egy szin­tén ott vásár­ló kis­fi­ú­ra. Miu­tán a vád­lott elhagy­ta az üzle­tet, néhány méter­rel távo­labb bevár­ta és fel­tar­tóz­tat­ta a sér­tet­tet, majd fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy adja oda neki a pén­zét, külön­ben meg fogja verni. A nála jóval idő­sebb férfi fel­lé­pé­sé­től, illet­ve a fenye­ge­tés­től meg­ré­mült kis­fiú ekkor átad­ta a vásár­lás után meg­ma­radt mind­össze 250 Ft-ját a vád­lott­nak, aki azon­ban nem hitte el, hogy csak ennyi pénz van nála, ezért kifor­gat­tat­ta vele a zse­be­it. Miu­tán ilyen módon meg­győ­ző­dött arról, hogy az ijedt kis­gyer­mek­nél való­ban nincs több pénz, a sér­tet­tet hát­ra­hagy­va elhagy­ta a hely­színt. A kis­fiú ezt köve­tő­en haza­si­e­tett, és a szü­le­i­nek elpa­na­szol­ta a tör­tén­te­ket, akik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek­től való eltil­tá­sát, vala­mint azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.