Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » 260.000 forintot vett le hajléktalantársa bankszámlájáról a férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A sér­tett átad­ta a bank­kár­tyá­ját és a pin kód­ját a vád­lott­nak azzal, hogy arról pénzt vegyen le neki. Az elkö­ve­tő azon­ban a kért össze­gen felül is vett le pénzt, továb­bá más­nap eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett bank­kár­tyá­ját.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott és a sér­tett szo­ba­tár­sak vol­tak egy haj­lék­ta­lan­szál­lón.

Tavaly ősszel a sér­tett meg­kér­te a szo­ba­tár­sát, a vád­lot­tat, hogy vegyen fel neki 30.000 forin­tot a bank­szám­lá­já­ról és vásá­rol­jon be neki. Ehhez átad­ta a bank­kár­tyá­ját és a hozzá tar­to­zó pin kódot a vád­lott­nak. A 30.000 forin­ton felül azon­ban a vád­lott továb­bi 120.000 forin­tot vett fel a bank­szám­lá­ról, mely össze­get eltet­te. A bank­kár­tyát ezt köve­tő­en a sér­tett­nek vissza­ad­ta.

A vád­lott ezen felül még aznap éjjel a sér­tett párna alá rej­tett bank­kár­tyá­ját újra magá­hoz vette és a hozzá tar­to­zó bank­szám­lá­ról újabb 140.000 forin­tot vett fel.

Hat nap­pal később a bank­kár­tyá­ról még négy alka­lom­mal pró­bált meg a vád­lott kész­pénzt fel­ven­ni, de az egyik eset­ben sem sike­rült.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt két rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.