Főoldal » Hírek » 290 áldozatot szedett az internetes csaló – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás, fogoly­szö­kés és pénz­mo­sás miatt emelt vádat egy 23 éves Heves vár­me­gyei férfi és 24 éves társa ellen egy éve­kig tartó inter­ne­tes csa­lás­so­ro­zat miatt.

A vád­irat sze­rint a 23 éves férfi 2020 ápri­li­sá­tól az egyik leg­nép­sze­rűbb online apró­hir­de­té­si olda­lon olyan ter­mé­ke­ket kínált eladás­ra, melyek­kel való­já­ban nem ren­del­ke­zett, célja csak a hir­de­té­sek­re jelent­ke­zők meg­ká­ro­sí­tá­sa volt. Ele­in­te álpro­fi­lo­kat lét­re­hoz­va pár ezer forin­tos játék­kont­rol­le­re­ket és egyéb hasz­ná­la­ti cik­ke­ket hir­de­tett meg, melye­kért előre uta­lás­sal lehe­tett fizet­ni, de gyak­ran csak a pos­ta­költ­sé­get kérte el, az uta­lá­sok után pedig eltűnt áldo­za­tai elől.

Mivel egy ideig nem került a ható­sá­gok látó­kö­ré­be, egyre maga­sabb, de még min­dig igen vonzó ára­kon hir­det­te meg a fik­tív ter­mé­ke­ket, a nem léte­ző elekt­ro­mos szer­szám­gé­pek­re és azok tar­to­zé­ka­i­ra fel­adott hir­de­té­sek­kel már több tíz­ezer forin­tot kere­sett naponta.

A csa­lá­sok­hoz egy hónap­ra segít­sé­gül hívta a 24 éves isme­rő­sét is, aki bele­egye­zett abba, hogy az ő szám­la­szá­mát adják meg a vevők­nek, majd a beér­ke­ző össze­ge­ket úgy adta át a csa­ló­nak, hogy tudott azok bűnös eredetéről.

A csaló 290 áldo­za­tot sze­dett, mielőtt a rend­őr­ség beazo­no­sí­tot­ta és elfog­ta. 2022. május 4-én házi őri­zet­be került, ahon­nan 15 nap­pal később ugyan meg­szö­kött, de csak két napig élvez­het­te a sza­bad­sá­got, a rend őrei ekkor ismét elkap­ták, és letartóztatták.

A vád­lott az egyen­ként viszony­lag kis össze­gű csa­lá­sok­kal közel 3.000.000 forin­tot zse­belt be.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 290 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal, vala­mint fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádol­ja, míg 24 éves tár­sá­nak pénz­mo­sás miatt kell felelnie.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fog­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg bün­tet­len elő­éle­tű tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt. Az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az elkö­ve­tőt a károk meg­té­rí­té­sé­re, továb­bá 679.777 forint összeg­re ren­del­jen el vagyonelkobzást.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

Figyel­mük­be ajánl­juk az ügyész­ség által készí­tett isme­ret­ter­jesz­tő anya­go­kat, melyek az online tér­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel, az inter­ne­res vásár­lás veszé­lye­i­vel foglalkoznak.

https://ugyeszseg.hu/category/az-ugyeszsegrol/jogi-egypercesek/