Főoldal » Hírek » 3 éves kislányt molesztált egy férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az élet­tár­sa kis­lá­nyát fizi­ká­li­san bán­tal­ma­zó, sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az íté­let sze­rint a férfi és az élet­tár­sa 2020 júli­u­sá­tól közö­sen nevel­ték egy szé­kes­fe­hér­vá­ri ingat­lan­ban a nő 2017 ápri­li­sá­ban szü­le­tett lányát. A férfi jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki a gyer­mek­kel, aki őt apá­nak szó­lí­tot­ta. A férfi azon­ban vissza­élt a kis­lány bizal­má­val, és kihasz­nál­va az édes­anya távol­lé­tét, a gyer­mek­kel több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. Dur­ván bán­tal­maz­ta is a gyer­me­ket, aki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a kis­lány pszi­chés és sze­xu­á­lis fej­lő­dé­se is sérült.

A gyer­me­ket 2020 novem­be­ré­ben kiemel­ték a csa­lád­ból, neve­lő­szü­lő­nél helyez­ték el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­le­tet a férfi tudo­má­sul vette, védő­je a sze­xu­á­lis cse­lek­mény alóli fel­men­tés és eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint – figye­lem­mel a kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­sá­gá­ra – szük­sé­ges és indo­kolt a kisza­bott büntetés.

Az eljá­rás másod­fo­kon, a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.