Főoldal » Hírek » 31.215.710 forint értékkel távoztak 17 helyszínről a betörők – fotókkal – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három geor­giai állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik kife­je­zet­ten bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se cél­já­ból érkez­tek rend­sze­re­sen Magyar­or­szág­ra és a talá­lom­ra kivá­lasz­tott ingat­la­no­kat álkul­csok­kal tör­ték fel.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a három férfi min­den eset­ben autó­val érke­zett Magyar­or­szág­ra, ingat­la­nok­ba tör­tek be, majd rend­re távoz­tak is az ország­ból. Össze­sen 17, buda­pes­ti, győri és szé­kes­fe­hér­vá­ri ingat­lan­ba tör­tek be, ahon­nan kész­pénzt, éksze­re­ket, szé­fe­ket és okira­to­kat tulaj­do­ní­tot­tak el java­részt. Szer­ve­zett együtt­mű­kö­dés kere­té­ben való­sí­tot­ták meg a bűncselekményeket.

Az ügyész­ség a ter­hel­te­ket minő­sí­tett lopá­sok­kal vádol­ja. A bün­te­té­si tétel két vád­lott ese­té­ben 12 évig ter­je­dő, har­ma­dik tár­suk ese­té­ben - aki kizá­ró­lag az utol­só két bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben vett részt – hét évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lot­tak közül ket­ten letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az eljá­rás folytatását.

A mel­lé­kelt rend­őr­sé­gi fény­ké­pe­ken az elkö­ve­tők álkul­csai, az eltu­laj­do­ní­tott éksze­rek egy része és az elkö­ve­tők kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját segí­tő adó­ve­vő látható.