Főoldal » Hírek » 33 afgán került elő a furgonjából – gyorsított eljárásban 4 évre ítélték - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ukrán ember­csem­pészt, aki ülé­sek nél­kü­li fur­gon­ja zárt rak­te­ré­ben 33 ille­gá­lis beván­dor­lót szál­lít­va bukott le az M5-ös autópályán.

A vád sze­rint az évek óta Len­gyel­or­szág­ban élő ukrán férfi isme­ret­len meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en, fizet­ség fejé­ben a szerb-magyar hatá­ron tör­vény­te­le­nül átju­tó kül­föl­di sze­mé­lyek Fran­cia­or­szág­ba jut­ta­tá­sát vál­lal­ta. A meg­bí­zó­já­tól tele­fo­non kapott ada­tok alap­ján 2022. júli­us 31-én meg­je­lent a déli határ köze­lé­ben és az ülé­sek nél­kü­li, zárt rak­te­rű fur­gon­já­ba 33 afgán fér­fit vett fel azért, hogy az osztrák-magyar zöld határ­hoz vigye őket. Ott az ember­csem­pész fel­ada­ta lett volna az is, hogy segít­se a mig­rán­sok gya­lo­gos továbbjutását.

Elin­du­lást köve­tő­en azon­ban az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest felé halad­va a Bács-Kiskun megyei rend­őrök iga­zol­tat­ták, ennek során a rak­tér­ben utazó, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat iga­zol­ni nem tudó fér­fi­a­kat megtalálták.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állította.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és vele szem­ben 4 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, 8 évre kitil­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, továb­bá a csem­pé­szés­re hasz­nált jármű is az állam tulaj­do­ná­ba került. Az ügyész a bíró­ság dön­té­sét tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zett, ezért az íté­let nem jogerős.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.