Főoldal » Hírek » 348 millió forintot keresett a kábítószerkereskedő bűnszervezet - rendőrségi fotókkal és videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség töb­bek között bűn­szer­ve­zet­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat 22 elkö­ve­tő­vel szem­ben a Szi­get­vá­ri Járásbíróságon.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2018-ban új pszi­cho­ak­tív anya­gok inter­ne­tes keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre, amely a bűn­szer­ve­zet fel­szá­mo­lá­sá­ig, 2020 júni­u­sá­ig műkö­dött. A bűn­szer­ve­zet műkö­dé­se alatt az új pszi­cho­ak­tív anya­got a veze­tő nagy tétel­ben kül­föld­ről ren­del­te, belga, len­gyel és más inter­ne­tes olda­lak­ról, melye­kért krip­to­va­lu­tá­val fizetett.

Az új pszi­cho­ak­tív anya­got a bűn­szer­ve­zet tag­jai több buda­pes­ti bérelt lakás­ban por­ci­óz­ták és cso­ma­gol­ták, majd ország­szer­te külön­bö­ző pos­tá­kon után­vé­tes cso­mag­ként fel­ad­va jut­tat­ták el a fogyasz­tók­hoz. A bűn­szer­ve­zet veze­tői kezel­ték az inter­ne­ten beér­ke­ző ren­de­lé­se­ket, irá­nyí­tot­ták a cso­mag­fel­adók napi tevé­keny­sé­gét, továb­bá előre elké­szí­tet­ték és a cso­mag­fel­adók szá­mí­tó­gé­pe­i­re meg­küld­ték vagy távol­ról nyom­tat­ták a fel­adás­hoz szük­sé­ges feladóvevényeket.

A fogyasz­tók az új pszi­cho­ak­tív anya­got inter­ne­tes hon­la­po­kon keresz­tül ren­del­ték meg. A hon­la­po­kat az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szer­ve­re­in keresz­tül üzemeltették.

Az után­vé­tes pos­tai cso­ma­gok ellen­ér­té­ke stró­man sze­mé­lyek bank­szám­lá­i­ra érke­zett, aki­ket a bűn­szer­ve­zet tag­jai haj­tot­tak fel és bír­tak rá a szám­la­nyi­tás­ra és a bank­kár­tyá­juk átadására.

A bűn­szer­ve­zet leg­alább 7 hon­la­pot működ­te­tett a pszi­cho­ak­tív anya­gok keres­ke­dé­se cél­já­ból, melye­ken keresz­tül az elkö­ve­tők 20 000 db, új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó cso­ma­got adtak fel. A bűn­szer­ve­zet a két év során 348 mil­lió forint bevé­tel­re tett szert.

A bűnös úton szer­zett jöve­de­lem­ből a nyo­mo­zó ható­ság kész­pénz, éksze­rek, nagy érté­kű sze­mély­gép­ko­csik lefog­la­lá­sá­val és a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­hoz köt­he­tő ingat­la­nok zár alá véte­lé­vel vagyon­el­kob­zás cél­já­ból 75 mil­lió forint össze­get biztosított.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban nyolc vád­lot­tat bűn­szer­ve­zet­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, két infor­ma­ti­kust bűn­se­géd­ként, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, a bank­szám­lá­kat ren­del­ke­zés­re bocsá­tó 11 elkö­ve­tőt pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, míg továb­bi egy ter­hel­tet - aki­nek a nevén vagyon­men­té­si cél­lal a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek sze­mély­gép­ko­csi­jai vol­tak -, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye a fotók­kal itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tiztagu-bunszervezetet-szamoltak-fel-a-nyomozok#12