Főoldal » Hírek » 35 kilogramm marihuánát szállított a díler a csomagtartóban - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 31 éves, kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó fér­fi­val szem­ben, akire 2020 decem­be­ré­ben csap­tak le a rend­őrök a X. kerü­let­ben, amely­nek során a férfi autó­já­ban, egy kilo­gram­mos kisze­re­lé­sek­ben, mint­egy 35 kilo­gramm mari­hu­á­nát találtak. 

A vád­irat sze­rint a férfi leg­ké­sőbb 2019 decem­be­ré­től külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel, így mari­hu­á­ná­val, koka­in­nal és amfe­ta­min­nal keres­ke­dett Buda­pest területén.

A díler a kábí­tó­sze­re­ket nagy­ke­res­ke­del­mi mennyi­ség­ben sze­rez­te be, majd azt a viszont­el­adók­ból, illet­ve fogyasz­tók­ból álló vevő­kö­ré­nek érté­ke­sí­tet­te tovább. A férfi a drog beszer­zé­se, vala­mint a vevők­kel tör­té­nő egyez­te­tés során - a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben - egy inter­ne­tes, tit­ko­sí­tott kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra alkal­mas prog­ra­mot használt.

A keres­ke­dő 2020. decem­ber 2-án kora reg­gel gép­ko­csi­val Vecsés­re ment, ahol egy beszer­zé­si for­rá­sá­tól 35 darab műanyag zacs­kó­ba cso­ma­gol­va, össze­sen mint­egy 35 kilo­gramm mari­hu­á­nát vett át. A kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó három papír­do­bozt a vád­lott az autó hátsó ülé­sé­re, illet­ve a cso­mag­tar­tó­ba tette, majd elin­dult a X. kerü­let­be azért, hogy ott egy isme­rő­sé­vel talál­koz­zon. A talál­ko­zó­ra érke­ző elkö­ve­tőt a rend­őrök elfog­ták, a gép­ko­csi­ban szál­lí­tott kábí­tó­szert pedig meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. A nyo­mo­zók ezután a férfi XIV. kerü­le­ti bérelt laká­sá­ban amfe­ta­mint, a kábí­tó­sze­rek kimé­ré­sé­hez hasz­nált digi­tá­lis mér­le­get, továb­bá mint­egy 14.000.000 forin­tot, és több száz­ezer forint­nak meg­fe­le­lő valu­tát is találtak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 31 éves fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi vide­ó­ján az elfo­gás látható.

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-nagyerteku-drogfogas-budapesten