Főoldal » Hírek » 36 millió forintot sikkasztott a gyermekotthon korábbi vezetője a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az egyik Somogy vár­me­gyei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tó­ja­ként a gye­re­kek­nek járó ellát­má­nyi pénzt sik­kasz­tot­ta el.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott több, mint 20 éve vezet­te az egyik somo­gyi gyer­mek­ott­hont, fel­ada­tai közé tar­to­zott egye­bek mel­lett a fenn­tar­tó által ellát­mány­ként folyó­sí­tott össze­gek cél­nak meg­fe­le­lő fel­hasz­ná­lá­sa, és az azzal való elszá­mo­lás.

A ter­helt azon­ban veze­tői jogo­sult­sá­ga­i­val vissza­él­ve 2018-ban havon­ta 2.500.000 forin­tot, majd 2019-ben négy alka­lom­mal 1.500.000 forin­tot úgy vett fel kész­pénz­ben az ott­hon házi­pénz­tá­rá­ból, hogy azt nem a gyer­me­kek javá­ra – zseb­pénz, juta­lom, ösz­tön­díj – for­dí­tot­ta, hanem eltu­laj­do­ní­tot­ta.

A férfi, hogy az elsik­kasz­tott össze­sen 36.000.000 forint legá­lis fel­hasz­ná­lá­sát iga­zol­ja, 16 alka­lom­mal nyúj­tott be valót­lan tar­tal­mú nyom­tat­vá­nyo­kat a fenn­tar­tó felé, amely kitöl­tet­len okira­to­kat előre alá­írat­ta a gon­do­zot­tak­kal.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.