Főoldal » Archív » 39 kiló orgonasípot lopott a templomból egy munkás – FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki egy fel­újí­tás alatt álló temp­lom orgo­na­síp­ja­it eltu­laj­do­ní­tot­ta.

A vád­lott Pécsett 2014. júli­u­sá­ban három alka­lom­mal a temp­lom orgo­ná­já­ból 49 darab, össze­sen 39 kg orgo­na­sí­pot tulaj­do­ní­tott el, majd eze­ket össze­da­ra­bol­ta és fém­hul­la­dék­ként érté­ke­sí­tet­te 10 ezer forin­tért.

A lopás­sal oko­zott kár 800 ezer forint volt.

 A vád­lott cse­lek­mé­nye a lopás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

fotók kép6 kép7 kép8