Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 4 hónappal a bántalmazás után az elásott holttest vezetett az elkövetők nyomára – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két zalai fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tők 2023 novem­be­ré­ben, Zala­eger­sze­gen, az egy­ko­ri szenny­víz­te­lep terü­le­tén, har­ma­dik tár­suk­kal közö­sen egy vesze­ke­dés során, ittas álla­pot­ban halál­ra ver­ték haj­lék­ta­lan ismerősüket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi har­ma­dik – ezi­dá­ig isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó - tár­suk­kal a vár­me­gye­szék­hely kiet­len részén lévő, volt szenny­víz­te­le­pén össze­szó­lal­ko­zott haj­lék­ta­lan férfi isme­rő­sük­kel. A sér­tet­tet mind­hár­man több­ször meg­ütöt­ték, meg­rúg­ták és meg­ta­pos­ták. Az egyik bán­tal­ma­zó egy kb. 120 cm hosszú fa desz­ká­val több alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett fejét és testét. 

A sér­tett a hely­szí­nen elhunyt.

A még min­dig ittas álla­pot­ban lévő táma­dók a Vízmű telep mel­let­ti terü­le­ten elás­ták a holt­tes­tet, amit egy haj­lék­ta­lan beje­len­té­se alap­ján a rend­őr­ség 2024. már­ci­us 4-én talált meg. A nyo­mo­zók néhány órán belül a tet­te­sek nyo­má­ra akadtak. 

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt őri­zet­be vett két sze­mély letar­tóz­ta­tá­sa iránt a Zala Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság tett elő­ter­jesz­tést. Isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó har­ma­dik tár­su­kat elfo­ga­tó­pa­rancs útján még keresik. 

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség – az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és az elkö­ve­tők sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re is figye­lem­mel - a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lyé­re, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­re, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re hivat­koz­va indít­ványt tett mind­két férfi letartóztatására.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma fog dönteni.