Főoldal » Archív » 4117 fogyasztó maradt áram nélkül a teherautósofőr miatt

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te azt a fér­fit, aki rako­dás köz­ben lesza­kí­tott egy vil­la­mos­ve­ze­té­ket, mely­nek követ­kez­té­ben több ezer fogyasz­tó maradt áram nélkül.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a 43 éves gya­nú­sí­tott 2019 júli­u­sá­ban egy nyer­ges von­ta­tó­val sódert szál­lí­tott egy Nóg­rád megyé­ben talál­ha­tó telep­hely­re.  A férfi rako­dás köz­ben figyel­met­len­ség­ből nem vette észre, hogy a teher­gép­ko­csi pony­va­te­ke­rő­je bele­akadt a rako­dá­si terü­let felett húzó­dó elekt­ro­mos táv­ve­ze­ték­be, és elsza­kí­tot­ta azt.

A lezu­ha­nó veze­ték négy, a köze­li ven­dég­lő par­ko­ló­já­ban álló gép­ko­csit meg­ron­gált, de a bal­eset komo­lyabb követ­kez­mé­nye az lett, hogy a vezeték-szakadás miatt hosszabb időre zavar kelet­ke­zett a kör­nyék vil­la­mos­ener­gia szol­gál­ta­tás­ban, 4117 fogyasz­tó­nál volt áramszünet.

A veze­ték hely­re­ál­lí­tá­sa az ener­gia­szol­gál­ta­tó­nak 200 000 forint­já­ba került.

A gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek meg­za­va­rá­sa miatt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te az elkö­ve­tőt. Dön­té­sé­ben figye­lem­mel volt arra, hogy a gon­dat­lan cse­lek­ményt elkö­ve­tő, bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te, azt meg­bán­ta, és kije­len­tet­te, hogy kész az oko­zott kárt megtéríteni.

Ezért az ügyész­ség nem emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, de a meg­ro­vás mel­lett fel­szó­lí­tot­ta, hogy a jövő­ben tar­tóz­kod­jon bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től, mert ellen­ke­ző eset­ben a ható­sá­gok bíró­sá­gi fele­lős­ség­re voná­sát fog­ják kezdeményezni.

Az ügyé­szi intéz­ke­dés a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert a bíró­ság­nak így nem kel­lett lefoly­tat­nia a büntetőeljárást.