Főoldal » Hírek » 488 sértettet vert át és 15 millió forint kárt okozott az internetes csaló – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség több száz rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó, letar­tóz­ta­tás­ban lévő sza­bol­csi nővel szem­ben, aki egy inter­ne­tes csa­lás­so­ro­zat­ban 488 sér­tet­tet ejtett tévedésbe.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott a 2021 decem­be­re és 2023 janu­ár­ja közöt­ti idő­szak­ban több inter­ne­tes olda­lon külön­bö­ző álne­ve­ket hasz­nál­va folya­ma­to­san hir­de­tett eladás­ra olyan játék­kon­zo­lo­kat, kerti ját­szó­te­ret, für­dő­dé­zsát és egyéb hasz­ná­la­ti cik­ke­ket, ame­lyek­kel tény­le­ge­sen nem rendelkezett.

A vád­lott a hir­de­té­sek­re az ország szá­mos pont­já­ról jelent­ke­ző sér­tet­tek­kel szö­ve­ges üze­ne­tek­ben, vala­mint tele­fo­non, eltor­zí­tott han­gon tar­tott kap­cso­la­tot, majd a sér­tet­te­ket arra kérte, hogy a kial­ku­dott vétel­árat, vagy annak egy részét elő­leg­ként előre utal­ják át az álta­la meg­adott több, külön­bö­ző pénz­in­té­zet­nél veze­tett bank­szám­lá­ra, mely­nek meg­tör­tén­te után a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A nő ezzel a mód­szer­rel 488 sér­tet­től össze­sen 15 mil­lió forin­tot csalt ki. A vád­lott a csa­lás­so­ro­za­tot azután is foly­tat­ta, hogy a mar­ca­li nyo­mo­zók gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, ezért a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben végül 2023 janu­ár­já­ban sor került az asszony letartóztatására.

Az ügyész­ség közel 300 olda­las vád­ira­tot nyúj­tott be a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra, mely­ben a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re és a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.