Főoldal » Archív » 5 év 6 hónapot kapott a férfi, aki eltörte egy rendőr orrcsontját

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt állí­tott bíró­ság elé egy bün­te­tett elő­éle­tű 28 éves cibak­há­zi férfit.

 A vád­lott 2017 júli­u­sá­ban sza­kí­tott élet­tár­sá­val. Nem sok­kal később a fér­fi­nek vala­ki szólt, hogy a volt párja nem gon­dos­ko­dik meg­fe­le­lő­en a kutyá­já­ról. A gya­nú­sí­tott saj­nál­ta az ebet és egy júli­us végi nap éjsza­ká­ján itta­san meg­je­lent a nő cibak­há­zi laká­sán azért, hogy a kutyát magá­val vigye. A vád­lott a bezárt kaput a helyé­ről leemel­ve jutott be az udvar­ra. A nő ész­re­vet­te a hívat­lan láto­ga­tót és látta, amint az meg­pró­bál­ja elve­zet­ni a kutyát, de az álla­tot nem hagy­ta elvin­ni. Kér­lel­te volt élet­tár­sát, hogy men­jen haza. A vád­lott azon­ban szit­ko­zód­ni kez­dett, mire a nő meg­ijedt és kihív­ta a rendőröket.

Hama­ro­san három rend­őr érke­zett a hely­szín­re. Az egyi­kük fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, távoz­zon az udvar­ról és közöl­te azt is, hogy a kutyát addig nem vihe­ti magá­val, amíg nem iga­zol­ja, hogy az állat az övé. A férfi a rend­őri uta­sí­tás­nak lát­szó­lag ele­get tett, kiment az utcá­ra, majd hir­te­len meg­for­dult és az udvar irá­nyá­ba kez­dett futni. A rend­őr azon­ban a vád­lott elé lépett, hogy meg­ál­lít­sa. A vád­lott erre ököl­lel a rend­őr arcá­ba vágott, aki az ütés­től orr­csont­tö­rést szenvedett.

A Kun­szent­már­to­ni Járás­bí­ró­ság hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 5 év 6 hónap bör­tön­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a fér­fit és elren­del­te a koráb­bi, 2 év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let jog­erő­re emel­ke­dett, ezért a bíró­ság a bün­te­tés azon­na­li foga­nat­ba véte­lét is elrendelte.