Főoldal » Hírek » 5 év börtön várhat a rablóra - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 31 éves, külö­nös vissza­eső férfi ellen, aki isme­rő­sé­től a pénz­tar­to­zá­sát akar­ta behaj­ta­ni, de végül a bán­tal­maz­ta, majd min­den pén­zét elvette.

A vád­lott 2020. szep­tem­ber 5-én dél­után köl­csön­adott 2.000 forin­tot isme­rő­sé­nek azzal, hogy a férfi a köl­csön­ka­pott pénzt még aznap a fize­té­sé­ből meg­ad­ja neki. Mivel a férfi a tar­to­zá­sát nem ren­dez­te a meg­ígért idő­ben, a vád­lott a tar­to­zás meg­adá­sa érde­ké­ben tele­fo­non meg­fe­nye­get­te őt, majd a kere­sé­sé­re indult.

Késő este Sal­gó­tar­ján­ban egy élel­mi­szer­üz­let mögöt­ti füves terü­le­ten talál­ta meg, és a ruhá­já­nál fogva meg­ra­gad­ta, a pén­zét köve­tel­ve. A sér­tett azon­ban a pénz átadá­sát meg­ta­gad­ta, ezért a vád­lott mint­egy 10-15 alka­lom­mal ököl­lel a fején és a véde­ke­zés­re fel­emelt kezén megütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás után kivet­te a far­zse­bé­ben tar­tott összes kész­pén­zét, 14.000 forin­tot és azt az öklé­ben szo­rít­va tar­tot­ta. A vád­lott indu­la­to­san fel­szó­lí­tot­ta a pén­zé­nek átadá­sá­ra, a sér­tett a koráb­bi bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra az összes pén­zét oda­ad­ta, a vád­lott pedig elfu­tott a helyszínről.

A sér­tett kára azóta sem térül meg.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több­szö­rös zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el az arcán, halán­ték­tá­jon és a jobb csuk­ló­ján, ame­lyek könnyű sérü­lé­sek vol­tak ugyan, de a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel a súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A vád­lott külö­nös vissza­eső, koráb­ban már ült bör­tön­ben ugyan­csak rab­lás miatt. Most az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt elle­ne vádat. A nyo­mo­zás kez­de­tén a férfi letar­tóz­ta­tás­ban volt, majd elkezd­te egy másik ügyé­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­se letöl­té­sét, de továb­bi eljá­rá­sok is foly­nak ellene.

Jelen ügy­ben, ha a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer, 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra számíthat.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

A nyo­mo­zás elren­de­lé­se­kor kiadott – fotó­val is illuszt­rált – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megutotte-majd-elvette-a-penzet