Főoldal » Hírek » 5 milliót akart kizsarolni a felesége szeretőjétől - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 júli­u­sá­ban Kecs­ke­mé­ten a fél­re­lé­pő fele­sé­gé­nek a sze­re­tő­jé­től 5 mil­lió forin­tot akart zsa­ro­lás­sal megszerezni.

A vád­irat sze­rint 2019 júli­u­sá­ban a sér­tett férfi egy bevá­sár­lás alkal­má­val meg­is­mer­ke­dett a vád­lott fele­sé­gé­vel, majd sze­xu­á­lis kap­cso­lat jött létre köz­tük. A vád­lott meg­tud­ta a fele­sé­ge fél­re­lé­pé­sét. Anya­gi nehéz­sé­gei vol­tak, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a fél­re­lé­pést fel­hasz­nál­va pénzt sze­rez magának.

A vád­lott a fele­sé­gé­től meg­tud­ta a sér­tett tele­fon­szá­mát és tele­fo­non talál­ko­zót beszélt meg vele 2019. júli­us 29. nap­já­nak dél­után­já­ra egy kecs­ke­mé­ti ben­zin­kút shop­já­ba. A házas­em­ber sér­tett a talál­ko­zón meg­je­lent, a vád­lott pedig átadott neki egy papír­tör­lő dara­bot, amin egy bank­szám­la szám volt feltüntetve.

Ezután a vád­lott a sér­tet­tet kihív­ta a shop­ból, majd a shop hátsó részé­nél lévő üres terü­let­re irá­nyí­tot­ta. Itt közöl­te a sér­tet­tel, hogy min­dent tud a fele­sé­ge és a sér­tett közöt­ti sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ról. Azért, hogy a mon­dan­dó­já­nak nyo­ma­té­kot adjon, rész­le­te­sen ismer­tet­te a sér­tett előtt az együtt­lé­tek hely­szí­ne­it és időpontját.

A vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy amennyi­ben 2019. augusz­tus 2-án reg­gel 8 óráig a papír­la­pon lévő szám­lá­ra nem utal át 5.000.000 forin­tot, úgy a fél­re­lé­pés­ről érte­sí­te­ni fogja a sér­tett fele­sé­gét és gyer­me­két, továb­bá ezt jelez­ni fogja a sér­tett mun­ka­he­lyén is.

A sér­tett­ben az elhang­zott fenye­ge­té­sek komoly félel­met kel­tet­tek és azon­nal rend­őri segít­sé­get kért. A vád­lott ezután még figyel­mez­te­tő sms-eket is kül­dött a sér­tett tele­fon­já­ra, ame­lyek­ben figyel­mez­tet­te a sér­tet­tet a követ­kez­mé­nyek­re, ha nem utal­ja a pénzt. Mind­ezek elle­né­re a sér­tett nem fizetett.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.