Főoldal » Archív » 500 euróért csempészte a migránsokat a román férfi - videóval és fotókkal

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki 8 mig­ráns csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre. 

A román férfi 2018 máju­sá­ban tele­fo­non kap­cso­lat­ba lépett egy isme­ret­len - Bel­gi­um­ban lakó - sze­méllyel, aki meg­bíz­ta őt azzal, hogy 500 euró­ért Romá­ni­á­ból Bel­gi­um­ba mig­rán­so­kat szál­lít­son. A vád­lott anya­gi nehéz­sé­gek­kel küz­dött, ezért a meg­bí­zást elfogadta.

A férfi ezt köve­tő­en Brüsszel­be uta­zott, ahol talál­ko­zott a meg­bí­zó­já­val, aki az ember­csem­pé­szés vég­re­haj­tá­sa cél­já­ból a vád­lott nevé­re vásá­rolt egy zárt rak­te­rű teher­gép­ko­csit, ami­vel a férfi vissza­uta­zott Romá­ni­á­ba. A vád­lott a meg­bí­zó­já­tól kapott útmu­ta­tást követ­ve a teher­gép­ko­csit Ara­don átad­ta egy isme­ret­len sze­mély­nek, aki azt ember­csem­pé­szet cél­já­ra átala­kí­tot­ta oly módon, hogy köz­vet­le­nül a veze­tő­fül­ke fala mögöt­ti részen rej­tek­he­lyet ala­kí­tott ki.

A férfi 2018. május 22-én érke­zett meg Pites­ti­be, ahol egy újabb isme­ret­len sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 8 fő, viet­ná­mi állam­pol­gár­sá­gú mig­ránst vett fel a teher­gép­ko­csi­ba. A vád­lott Ártán­dnál lépte át a magyar-román állam­ha­tárt azért, hogy a mig­rán­so­kat Bel­gi­um­ba csem­péssze. A jár­őrök 2018. május 23-án, az M1-es autó­pá­lyán ellen­őriz­ték a teher­gép­ko­csit, majd a rej­tek­he­lyen a mig­rán­so­kat megtalálták.

Az ember­csem­pész tudta, hogy a mig­rán­sok érvé­nyes úti okmá­nyok­kal és Magyar­or­szág, illet­ve Nyugat-Európa terü­le­té­re vonat­ko­zó beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­nek, vagy­is jog­el­le­ne­sen kíván­ják átlép­ni a magyar-osztrák állam­ha­tárt. A vád­lott az elkö­ve­tés körül­mé­nyei és módja, vala­mint annak szer­ve­zett­sé­ge alap­ján tudo­más­sal bírt arról is, hogy ember­csem­pé­szés cél­já­ból lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gét segí­ti, annak műkö­dé­sé­ben vesz részt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ember­csem­pész bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által ez elfo­gás­kor készí­tett videó és a fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-embercsempesz-8-illegalis-bevandorlo#3