Főoldal » Hírek » 5,7 milliárdos költségvetési csalás - NAV videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­szer­ve­zet tag­jai két­szin­tű cég­há­ló­za­ton keresz­tül csal­ták el a mun­kát ter­he­lő adó­kat és járu­lé­ko­kat, vala­mint az ÁFA-t, amellyel 3 év alatt össze­sen 5,7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 49 éves férfi elha­tá­roz­ta, hogy 40 éves test­vé­ré­vel, test­vé­re élet­tár­sá­val, és egy továb­bi tár­sá­val lét­re­hoz egy bűn­szer­ve­ze­tet, amely­nek célja mun­kál­ta­tás­sal össze­füg­gő adók és járu­lé­kok meg­fi­ze­té­sé­nek elke­rü­lé­se lesz. A szer­ve­zett elkö­ve­tés 2015-re kiépült, amely révén a 49 éves férfi egy olyan, két­szin­tű cég­há­ló­zat felett ren­del­ke­zett, amely stró­man ügy­ve­ze­tők nevén lévő, idő­sza­kon­ként cse­ré­lő­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­ból állt.

A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja egy komp­lett iro­da­há­zi szer­ve­ze­tet épí­tett fel, amely­ben a bűn­szer­ve­ze­ti tagok, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ről tudo­más­sal nem bíró dol­go­zók végez­ték az egy­más­tól szi­go­rú sza­bá­lyok sze­rint elkü­lö­ní­tett – külö­nö­sen cég­be­jegy­zés­sel kap­cso­la­tos, köny­ve­lé­si, bér­szám­fej­té­si – fel­ada­to­kat. A két­szin­tű cég­há­ló­zat lénye­ge az volt, hogy a mun­kát végző sze­mé­lyek fog­lal­koz­ta­tá­sá­ra kiren­de­lé­ses for­má­ban került sor, és ezt hasz­nál­ta ki a bűn­szer­ve­zet a költ­ség­ve­tés meg­ká­ro­sí­tá­sá­ra. Ennek kere­té­ben a mun­ka­vál­la­lók a cég­há­ló­zat alsó szint­jén egy­idő­ben elhe­lyez­ke­dő, közel 80 tár­sa­ság­hoz kerül­tek beje­len­tés­re, ugyan­ak­kor – a kiren­de­lés­sel - a cég­há­ló­zat máso­dik szint­jén álló tár­sa­sá­gok­nál dol­goz­tak, ame­lyek alvál­lal­ko­zó­ként áll­tak lát­szó­la­gos üzle­ti kap­cso­lat­ban a főként taka­rí­tá­si, illet­ve őrzés­vé­del­mi tevé­keny­sé­get foly­ta­tó meg­ren­de­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal. A tör­vé­nyes műkö­dés lát­sza­tá­nak fenn­tar­tá­sa, vala­mint a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a mun­ka­vál­la­lók részé­re kifi­ze­tett mun­ka­bért ter­he­lő adók és járu­lé­kok beval­lá­sá­ra sor került, annak meg­fi­ze­té­sét ugyan­ak­kor az elkö­ve­tők úgy kerül­ték el, hogy az álta­lá­nos for­gal­mi adó­be­val­lá­sok­ban – fik­tív szám­lák­kal – jogo­su­lat­la­nul levo­nás­ba helyez­ték az áfát, mely­nek ered­mé­nye­ként a jogo­su­lat­lan vissza­igény­lés meg­te­rem­tet­te az ala­pot a járu­lé­kok lát­szó­la­gos ren­de­zé­sé­re. Az adó­ha­tó­ság a vissza­igé­nyelt áfa ter­hé­re - külön átve­ze­té­si kérés­re vagy auto­ma­ti­ku­san - csök­ken­tet­te a mun­kát ter­he­lő fize­té­si köte­le­zett­sé­ge­ket, így azok tény­le­ges meg­fi­ze­té­se nem tör­tént meg.

A bűn­szer­ve­zet 2015-2018. között az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek össze­sen több mint 4.7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott, amely­hez az egyes vád­lot­tak vál­to­zó mér­ték­ben járul­tak hozzá. A vád sze­rint a bűn­szer­ve­zet segít­sé­gé­vel az egyik meg­ren­de­lő cég is csök­ken­tet­te fik­tív szám­lák­kal a befi­ze­ten­dő áfá­ját mint­egy 400 mil­lió, a mun­kát ter­he­lő köz­ter­he­it 600 mil­lió forint­tal, így a bűn­szer­ve­zet továb­bi 1 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zá­sá­hoz járult hozzá.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Nyugat-dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gá­nak Vas megyei pénz­ügyi nyo­mo­zói a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét fel­de­rí­tet­ték, majd 2019 már­ci­u­sá­ban fel­szá­mol­ták és szé­les­kö­rű nyo­mo­zást foly­tat­tak az ügy­ben. Ennek ered­mé­nye­ként, a Fővá­ro­si Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Osz­tá­lya külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó – 4 vád­lott ese­tén bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett – költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, közokirat-hamisítás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt nyúj­tott be több mint 400 olda­las vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügy­ben 64 vád­lott van; a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja és 3 tagja, továb­bi 5 ter­helt, akik a vád sze­rint tud­ták, hogy meg­ká­ro­sít­ják a költ­ség­ve­tést, azon­ban a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét nem lát­ták át, továb­bá 55 stró­man. A stró­ma­nok között vol­tak ren­de­zett meg­je­le­né­sű szín­lelt ügy­ve­ze­tők, aki­ket szük­ség ese­tén adó­ha­tó­sá­gi ellen­őr­zés­re, vagy egyéb hiva­tal­ba is be lehe­tett kül­de­ni, illet­ve olyan sze­mé­lyek is, akik rossz anya­gi hely­ze­tük miatt álta­lá­ban egy­sze­ri, vagy pár alka­lom­mal kapott kisebb össze­gű anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás, vagy ígért munka fejé­ben vál­lal­ták el az ügy­ve­ze­tői tisztségeket.

A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint pénz­bün­te­tés­re és cég­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, több stró­man ese­tén pró­bá­ra bocsá­tás­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a nyo­mo­zást során lefog­lalt gép­jár­mű­vek, rész­vé­nyek éksze­rek, fest­mé­nyek, már­kás órák, tás­kák, hatás­ta­la­ní­tott fegy­ve­rek, vala­mint egyéb, jog­el­le­nes gaz­da­go­dás vonatkozásában.

Az ügy­ben a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által készí­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.facebook.com/NAVprofil/videos/2212658168833361/?sfnsn=mo