Főoldal » Hírek » 59 migránst akart Ausztriába szállítani egy román embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy román férfi ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben egy teher­au­tó­ban ember­te­len körül­mé­nyek között 59 beván­dor­lót akart a szerb-magyar határ­tól Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök Kis­kun­ha­la­son elfogták. 

A vád­irat sze­rint a román vád­lott egy isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból 2020. decem­ber 18-án Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra uta­zott, majd egy Tököl mel­let­ti ben­zin­kú­ton átvett egy teher­au­tót, ami­vel a mig­rán­so­kat kel­lett szállítania.

A vád­lott ezután az isme­ret­len meg­bí­zó­tól kapott GPS koor­di­ná­ták­nak meg­fe­le­lő­en a szerb-magyar határ­hoz, Kun­ba­ja kör­nyé­ké­re haj­tott. Itt fel­vett a teher­au­tó­ba 59 ille­gá­lis beván­dor­lót, aki­ket elkez­dett Auszt­ria felé szál­lí­ta­ni. 2020. decem­ber 19-én reg­gel azon­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei Kis­kun­ha­las bel­te­rü­le­tén meg­ál­lí­tot­ták és elfog­ták őket.

A teher­au­tó­ban a mig­rán­sok egy for­gács­la­pok­kal és szal­ma­bá­lák­kal körül­ke­rí­tett búvó­he­lyen utaz­tak, ami két rész­ből állt. A rak­tér bel­se­jé­ben lévő rész sötét, büdös és leve­gőt­len volt, a beván­dor­lók­nak össze­ku­po­rod­va, kényel­met­len test­hely­zet­ben kel­lett utaz­ni­uk, így a szál­lí­tás a mig­rán­sok­nak jelen­tős test-lelki gyöt­rel­met oko­zott. A vád­lott a sike­res szál­lí­tá­sért 1.000 eurót kapott volna, de a lebu­kás miatt nem jutott a pénzhez.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szem­ben. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta a lefog­lalt csem­pész­jár­mű és az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált mobil­te­le­fon elkob­zá­sát is. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/59-illegalis-migranst-szallitott-az